Nyheter

Utskottsinitiativ om snabbare regeringsprövning av ett kärnbränsleförvarssystem

Det initiativ som diskuterats i försvars- och näringslivsutskotten sedan mars 2021 kommer att debatteras och beslutas om i riksdagen den 21 april efter det att det den 15 april kommit ett betänkande från försvarsutskottet (2020/21:FöU10).

Bolund svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem

Riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) har lämnat en skriftlig fråga till miljöminister Per Bolund (MP) där han frågar om regeringen kan utesluta intentionen att dela upp ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem eller inte?

Oskarshamn försöker pressa regeringen om Clab-utökning: Har 1,2 miljarder att vinna på kärnbränsleförvarsbeslut

Oskarshamns kommun vill inte att regeringen ska bryta ut ansökan om att öka kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. I ett yttrande till departementet den 15 april listar kommunen sina ståndpunkter och vikten av en sammanhållen prövning.

Östhammars kommun positiv till SFR 2

Östhammars kommunfullmäktige kommer den 27 april att fatta beslut om kommunens inställning till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark.

Södermanlands Nyheter: ”Gammalt kärnavfall ger mångmiljonsmäll”

Södermanlands Nyheter, SN, har publicerat en serie nyheter om det på 90-talet feldeponerade historiska avfallet i SFR, förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Avfallet misstänks innehålla radium och plutonium från tidigare civil- och militär forskning och andra aktiviteter, dvs radioaktivt avfall som är långlivat.

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar

Den 26 mars fick regeringen fått ta del av en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science: arbetet har letts av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH. Studien visar på nytt att det finns betydande risker för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslar i ett kärnbränsleförvar.

Endast Tyskland och Polen i kompletterande Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Översättningar till tyska och polska av ett svenskt dokument tillhörande kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering om kopparkorrosion till regeringen våren 2019 har skickats ut på ett kompletterande samråd enligt Esbo-samrådet.

Riksgäldens remiss med modell för beräkning av ekonomiska säkerheter

Riksgälden tog år 2018 över ansvaret från Strålsäkerhetsmyndigheten för att säkerställa att kärnkraftsindustrin sätter av tillräckligt med medel och har tillräckliga säkerheter för att finansiera rivning av kärnkraftsreaktorer och förvaring av kärnavfall.

Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ

Den 24 mars skickade Kärnavfallsrådet en skrivelse till regeringen med en beskrivning och analys av olika juridiska frågor rörande miljöprövningen av kärnbränsleförvaret. Först ger rådet en sammanfattning av de parallella prövningarna av ett kärnbränsleförvarssystemet och utökning av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Miljöministern i frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret

Den 23 mars frågades miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) ut av försvars- och näringsutskotten. Frågorna gällde regeringens pågående prövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark, där en utökning av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ingår.

Logga in