Kopparkorrosion

Industrins KBS-metod bygger på att konstgjorda barriärer av koppar och lera ska isolera avfallet under hundratusentals år. Avfallet ska läggas i en kopparkapsel som ska bäddas in i lera och som sedan ska förvaras i gruvgångsliknande tunnlar på omkring 500 m djup i grundvattenförande berg.

Koppar korroderar i miljöer där syre i närvarande. Det kan man exempelvis se på våra koppartak runt om i landet. När KBS-metoden utvecklades på slutet av 1970-talet var antagandet att koppar inte korroderar alls i den syrefrimiljö som finns på djupet i urberget. Men senare visade det sig att i vattnet i berget finns det också sulfidproducerande bakterier som skapar en miljö som gör att koppar korroderar. När slutförvaret väl är tillslutet har det i de senaste säkerhetsanalyserna antagits att korrosionen endast består av den sulfidberoende processen och att den är ganska långsam.

På 80-talet presenterade en forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm, Gunnar Hultquist, nya forskningsrön som visade på att koppar visst kunde korrodera i syrefrimiljö, så länge det finns vatten närvarande. Den nya upptäckten förnekades av kärnavfallsbolaget SKB och ignorerades av myndigheterna. Under hösten 2007 presenterade Gunnar Hultquist på KTH återigen rönen om kopparkorrosion i syrefri miljö. Nu med nya försök och långtidsstudier i ryggen och i samarbete med fler forskare, bland andra Peter Szakálos. Kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten har nu börjat intressera sig för den "nya" korrosionsprocesssen. Fokus i arbetet har inlednings varit att leta efter fel i KTH-forskarnas forskning istället för att försöka förstå frågeställningen.

MKG har följt frågan om kopparkorrosion sedan den åter dök upp hösten 2007. Föreningen har granskat de rapporter som KTH-forskarna, myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, samt industrin tagit fram.

Kopparkorrosion i slutförvarsmiljö

Här finns olika möjligheter för att fördjupa sig i frågan.

Nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion 2007 och framåt >>

Oberoende forskningsartiklar om kopparkorrosion i syrefrimiljö >>

Texter om Kopparkorrosion

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlag saknas

I ett tredje bidrag på engelska till den kvalitetsgranskning av LOT-försöket som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammar föreningen ny kunskap om syrgasfrihet i försök med koppar, lämnar kommentarer på svar Kärnavfallsbolaget SKB gett på frågor från SSM och kritiserar att bolaget inte lämnar över de viktigaste underl

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM kvalitetgranskar under hösten kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från upptaget av de två 20-åriga försökspaketen i LOT-experimentet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG bidrog den 8 oktober med ett första skriftligt bidrag med synpunkter till SSM:s granskning.

SSM-rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion

I juni 2010 publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en rapport med resultatet av en granskning av kvalitetssäkringen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning. Två brittiska konsulter har undersökt bolagets arbete, främst genom att studera hur LOT- och MiniCan-projekten i Äspö-laboratoriet genomförts och redovisats. Granskningen är kritiskt mot kvaliteten på SKB:s forskningsarbete och har grava anmärkningar på hur resultaten publiceras.

Kärnavfallsrådets rapport från kopparkorrosionsseminariet klar

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Expertutlåtandena från workshopen har tidigare redovisats, men nu har den fullständiga rapporten från seminariet publicerats. Liksom tidigare konstaterats finns det ett tydligt behov av mer forskning för att förstå hur koppar korroderar i en slutförvarsmiljö.

Yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Inför publiceringen av rapporten från workshopen har rådet publicerat några yttranden om kopparkorrosion som inkommit till rådet efter mötet.

Logga in