Aktörer

Det finns många aktörer som på olika sätt är inblandade i frågan om slutförvaret. Här hittar du en kort beskrivning av respektive aktör och länkar till deras hemsidor. 

-       SKB
-       Statliga myndigheter och kommittéer

-       Kommuner
-       Regionförbund och länsstyrelser
-       Ideella organisationer som får medel från kärnavfallsfonden
-       Kärnkraftsindustrin
-       Internationella aktörerSKB

Svensk Kärnbränslehantering, AB (SKB), bildades av de svenska kärnkraftsproducenterna under 70-talet bolaget. Bolaget fick då industrins uppdrag att uppfylla det ansvar som industrin enligt kärntekniklagen har från staten om att ta hand om allt radioaktivt avfall. Idag ägs bolaget av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och OKG Aktiebolag. Efter 30 års forskning på en slutförvarsmetod för använt kärnbränsle skickade SKB den 16 mars 2011 in ansökningar till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. I samband med inlämnandet av ansökningarna var SKB tvungna att redovisa en miljökonsekvensbeskrivning innehållande metod- och platsalternativ för slutförvaret. Bolaget vill använda sig av KBS-metoden som innebär att avfallet förvaras i kopparkapslar och lera 500 meter ner i berget. Innan ansökan skickades in krävde lagstiftningen att bolaget skulle samråda om dessa frågor med den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av slutförvaret.

SKB:s hemsida >>

 

Statliga myndigheter och kommittéer

 

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, är den myndighet under Miljödepartementet som ansvarar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. SSM bildades 2008 då de tog över uppgifter från Statens kärnkraftsinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. SSM kontrollerar och ställer krav på all kärnteknisk verksamhet i Sverige. De ärenden som ska prövas enligt kärntekniklagen har myndigheten i uppdrag att bereda. Myndighetsprövningen fokuseras på säkerhetsfrågor och vad inkapslings- och slutförvarsanläggningen kommer att få för inverkan på människor och miljö. När myndighetens granskning är klar skickar SSM ett yttrande till regeringen där de antingen rekommenderar att tillstånd ska ges eller att ansökningarna ska avslås. Beslutet tas parallellt enligt miljöbalken. Om regeringen beslutar att tillstånd ska ges så kommer SSM att meddela villkor för tillståndet. Om SSM anser att ett särskilt ingripande strålskyddsvillkor krävs ska regeringen besluta om detta.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>
Kontaktuppgifter till utredare hos Strålsäkerhetsmyndigheten >> 

 

Mark- och miljödomstolen. I Sverige finns fem regionala domstolar som behandlar de miljö- och vattenfrågor som finns reglerade i miljöbalken. SKB skickade in ansökan enligt miljöbalken till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen kommer att pröva ansökan för att slutligen skicka ett samlat yttrande till regeringen som i sin tur kommer att tillstyrka eller avstyrka ansökan parallellt med beslutet enligt kärntekniklagen.

Nacka tingsrätts hemsida >>

 

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Detta gör de efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen har granskat ansökan och lämnat in sina yttranden. 

Regeringens hemsida >>

 

Miljödepartementet ansvarar för den lagstiftning som berör kärnsäkerhet och skydd mot strålning. 

Miljödepartementets hemsida >>

 

Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, är en vetenskaplig kommitté som gör utredningar och ger regeringen råd i frågor om kärnavfall inför beslutet om en slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådet ligger under Miljödepartementet. 

Kärnavfallsrådets hemsida >>

  

Kärnavfallsfonden, är en statlig myndighet med uppgiften att förvalta de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar in. Avgifterna betalar arbetet för ett slutförvar av det använda kärnbränslet. 

Kärnavfallsfondens hemsida >>

 

Kommuner

 

Östhammars kommun är den kommun som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt om att få bygga ett slutförvar i. Här ligger även Forsmarks kärnkraftverk. Innan regeringen tar sina tillståndsbeslut ska Östhammars kommun tillfrågas om kommunen tillstyrker eller avstyrker ansökan. Även om kommunen avstyrker ansökan kan regeringen under vissa villkor ändå ge tillstånd (den s.k. vetoventilen).

Östhammars kommuns hemsida >>

 

Oskarshamns kommun är den kommun som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt om att få bygga en inkapslingsanläggning i, i anslutning till det mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, som redan finns i kommunen. Här ligger även Oskarshamns kärnkraftverk.

Oskarshamns kommuns hemsida >>

 

Regionförbund och länsstyrelser

 

Kalmar län, är det län som Oskarshamns kommun ligger i och som berörs av frågorna om ett mellanlager och inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle. 

Kalmars läns hemsida >>

Regionförbundet Kalmar läns hemsida >>

 

Uppsala län, är det län som Östhammars kommun ligger i och som berörs av frågorna om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Uppsala läns hemsida >>

Regionförbundet Uppsala läns hemsida >>

 

Ideella organisationer som får pengar från kärnavfallsfonden

 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss). MKG har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag sedan 2004. Här, på vår hemsida, hittar du information om granskningen och om prövningen av ansökan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s hemsida >>

 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas är ett samarbete mellan Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Jordens Vänner. Milkas har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag sedan 2004.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas hemsida >>

 

Sveriges Energiföreningars riksorganisation, SERO bildades 1980 och har som uppgift att främja användningen av inhemska, förnyelsebara energikällor som ingår i ett kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan.

SERO:s hemsida >>


Kärnkraftsindustrin

 

Svensk kärbränslehantering AB, SKB bildades under 70-talet av de svenska kärnkraftsproducenterna och gavs uppdraget att uppfylla det ansvar som industrin har att ta hand om allt radioaktivt avfall. Idag ägs bolaget av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och OKE Aktiebolag.

SKBs hemsida >> 

 

Internationellt

 

OECD/NEA:s expertgrupp. För att få ett internationellt perspektiv har Sverige tillfrågat OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, om de kan göra en oberoende granskning av kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar. 

Information om expertgruppen på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

 

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som arbetar med kärnkrafts- och kärnavfallsfrågor.

Greenpeace International >>

Greenpeace Sweden >>

 

Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland är ett ideellt nätverk på Åland som kämpar för en värld fri från kärnkraft och kärnvapen. Sedan hösten 2009 har de deltagit i samrådsprocessen om ett slutförvar för det svenska kärnavfallet. De bevakar även den finska slutförvarsfrågan.

Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland >>

 

Tillbaka till sidans topp >>

Logga in