SFR 2


Aktuellt:

Den 11 december 2017 kungjorde mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan om SFR 2 och remissinstanserna gavs tillfälle att under 2018 och 2019 lämna in synpunkter i sakfrågor.
Naturskyddsföreningen och MKG:s yttranden lämnades in den 31 oktober 2018 och 20 februari 2019 till både domstol och SSM, och finns att läsa här >>

Domstolen höll huvudförhandling i målet 23 september - 2 oktober 2019. Domstolen lämnade in ett yttrande till regeringen den 13 november. Mer om domstolens prövning och aktuella datum går det att läsa om här >>

Mer om SSM:s prövning och aktuella datum går det att läsa om här >>

Den 19 december 2014 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten respektive mark- och miljödomstolen. Beslut om tillstånd/tillåtlighet kommer dock fattas av regeringen.  

Följ prövningen här!
Här kan du följa myndighetens, domstolens och Naturskyddsföreningen och MKG:s arbete genom prövningen (se även menyvalen ovan). Du kan läsa aktuella nyheter från prövningen, ladda ner ansökningar, aktbilagor och handlingar i de olika ärendena.  

Kungörelse 
Myndighet och domstol kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken den 11 december 2017. Därefter vidtog en remissprocess i sakfrågor.

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter
Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna krävt i prövningen >> 

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhetsmyndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.

Logga in