Om Mark- och miljödomstolen

I Sverige finns det fem regionala mark- och miljödomstolar som behandlar de miljö- och vattenfrågor som finns reglerade i miljöbalken. Av dessa fem var det Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som den 16 mars mottog ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot miljöbalken och mot kärntekniklagen. Det är Mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess och därefter lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar beslut om tillåtlighet/tillstånd eller ej.

Ansökan inkluderar hela slutförvarssystemet (slutförvarsanläggning i Forsmark och mellanlager plus inkapslingsanläggning av bränslestavarna, Clink, i Oskarshamn). Domstolen skickade vid flera tillfällen ut ansökan på bred remiss med förfrågan om synpunkter på behovet av kompletteringar och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, gavs tillfälle att bemöta synpunkterna. Den 29 januari 2016 kungjordes ansökan enligt miljöbalken, samma dag som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen. 

Tidsplan:
Senast uppdaterade tidsplan, 161121 >> (OBS: Aktbilagan har utgått från dagboken den 22 november)

Kontakt:
Kontaktuppgifter till ansvariga för målet om ett slutförvarssystem >> 

Information om målet på Nacka Tingsrätts hemsida >>

En sammanfattande illustration över hur ansökningarna enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken kommer att hanteras:

 

Logga in