Regeringsprövningen

Detta har hänt:
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2011-2017 granskat ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Den 23 januari 2018 skickade domstolen och SSM sina respektive yttranden till regeringen. Domstolen avstyrkte ansökan medan Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte.


Aktuellt:
Regeringen har ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle på sitt bord. Regeringen väntas ta beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen. 

Den 1 juni 2018 skickade regeringen ett kompletteringsförfarande till sökanden, SKB, med anledning av mark- och miljödomstolens yttrande enligt miljöbalken. SKB gavs även möjlighet att yttra sig över SSM:s yttrande enligt kärntekniklagen samt de skrivelser som inkommit i de båda ärendena enligt miljöbalken och kärntekniklagen. SKB svarade regeringen den 4 april. Läs mer här >>

Regeringen har därefter skickat ut kompletteringen på remiss med svarstid senast den 13 september 2019. Ett antal remissinstanser beviljades uppskov och har lämnat in sina yttranden under hösten 2019. Längst svarstid fick Östhammars kommun som lämnade in sitt yttrande över kompletteringen den 3 december 2019. 

Två ansvariga tjänstemän har utsetts för att hantera de två yttrandena på energi- och miljödepartementet. Magnus Moreau, departementsråd och enhetschef på departementets rättsenhet har ansvar för tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken (ny sedan Magnus Blücher slutade sommaren 2018). Björn Dufva, departementsråd på departementet ansvarar för tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen. 

Av intresse är även att regeringen den 29 juni 2017 tillsatte en utredning med uppdrag att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (SFS 1984:3), bl.a. i regleringen av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar. Denna fråga var, förutom frågan om kopparkapselns integritet, den som mark- och miljödomstolen ansåg att det behövdes klarhet i innan tillåtlighet eventuellt kan ges. Utredningen skulle även kunna få ett tilläggsdirektiv för att ta fram ett underlag rörande andra juridiska frågor som domstolen ansåg behövde utredas.


I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa:
 

- Läsa de yttranden som inkom till regeringen den 23 januari 2018 från mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM >>

- Följa och ladda ner handlingarna från regeringens pågående ärenden >>

 

Remiss av SKB:s komplettering  

Remissvar i ärendet M2018/00221/Ke finns på regeringens hemsida och på MKG:s sida för regeringsprövningen under ärende M2018/00217/Me och ärende M2018/00221/Ke.

Logga in