Aktuellt i prövningen

2018-10-30
Forskarna förordar att regeringens beslut om KBS-3 fattas mot bakgrund av en säkerhetsanalys som innefattar samtliga nedbrytningsprocesser för koppar och där osäkerheter är inkluderade.
2018-07-04
Istället för den 7 januari 2019 kommer SKB att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.
2018-06-28
Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.
2018-06-25
Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan.
2018-06-17
Forskarna hänvisar till mark- och miljödomstolens yttrande och påpekar brister i SKB:s ansökan om ett slutförvar i frågor om berggrundens stabilitet.
2018-06-01
Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.
2018-05-08
Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.
2018-04-26
I skrivelsen presenteras en analys av läget i tillståndsprövningen av kärnbränsleförvaret i Forsmark.
2018-04-15
I en serie artiklar under hösten 2017 visade Kerstin Lundell hur SSM har mörkat outredda risker med de kopparkapslar som är tänkta att användas i slutförvaret.
2018-04-06
Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering.
2018-04-05
Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.
2018-02-19
Efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen gavs remissinstanserna den 2 februari tillfälle att yttra sig till domstolen om artskyddsmålet ska förklaras vilande eller ej.
2018-02-16
Mark- och miljödomstolen skickade den 2 februari ut en fråga till remissinstanserna om hamnansökan ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens prövning.
2018-02-13
Talare under kvällen var bl.a. företrädare från SSM, SKB, Östhammars kommun, Kärnavfallsrådet och MKG.
2018-02-06
Utredaren, Anders Wiebert, anser enligt UNT att osäkerheterna kring kapselns inneslutande funktion i ett tusenårsperspektiv måste utredas innan ett regeringsbeslut.
2018-01-24
Korrosionsexpert säger till SVT Uppsala ”Min inställning var att det fanns för lite information och det har jag framfört. Jag ställer mig inte bakom det.”
2018-01-23
The Swedish Environmental Court says no to the Nuclear Waste Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden.
2018-01-23
Domstolen meddelade att ansökan på det befintliga underlaget inte är tillåtlig enligt miljöbalken och efterfrågar mer underlag i frågor rörande långsiktig säkerhet.
2018-01-23
Efter att mark- och miljödomstolen idag avstyrkt ansökan om ett kärnbränsleslutförvar i sitt yttrande till regeringen meddelar Östhammars kommun att folkomröstningen är avblåst.
Logga in