Aktuellt i prövningen

2017-12-05
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade idag att tidpunkten för överlämnandet av yttrandet till regeringen flyttas från den 20 december till den 23 januari kl. 11.00
2017-11-14
Naturvårdsverket har underrättat regeringen att pröva även detta mål och att en prövning av målen i ett så nära sammanhang som möjligt ger stora miljömässiga fördelar.
2017-10-26
Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle avslutades idag. Domstolen planerar att lämna sitt yttrande till regeringen den 20 december.
2017-10-26
Föreningarna lyfte att det är av stor vikt att den långsiktiga strålsäkerheten prövas enligt miljöbalken och yrkar att ansökan ska avstyrkas.
2017-10-24
Bl.a. redogjorde SSM för sina svar på domstolens frågor och bemötte den kritik som riktats till myndigheten i media.
2017-10-23
Naturskyddsföreningen och MKG lämnar idag in ytterligare ett yttrande med dagens nyhetsartikel och det interna dokumentet som bilagor.
2017-10-23
Under dagen gavs kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och övriga motparter möjlighet att svara på kvarstående frågor från domstolen.
2017-10-23
Ytterligare ett internt dokument från SSM visar de osäkerheter som finns gällande kärnbränsleförvarets långsiktiga strålsäkerhet.
2017-10-19
Mark- och miljödomstolen har lyssnat aktivt och ställt många och djupa frågor både till SKB och SSM. Flera av frågorna rör riskerna med långsiktig säkerhet.
2017-10-19
Nästa vecka blir den sista i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
2017-10-13
Under dagen lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ett nytt yttrande avseende den mediala uppmärksamhet som skett de senaste dagarna över SSM:s kopparkorrosionsgranskning.
2017-10-13
SKB har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning.
2017-10-13
Till yttrandet bifogas de avslöjande artiklarna, med de två interna SSM-protokoll och en presentation som offentliggjorts, samt några nyhetsartiklar med SSM:s kommentarer.
2017-10-12
Motparter i målet redogjorde för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området.
2017-10-11
SSM har i mark- och miljödomstolens huvudförhandling om kärnbränsleslutförvaret utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter slutförvaring.
2017-10-11
Bland annat redogjorde kärnavfallsbolaget SKB för slutförvarets påverkan på naturvärden i området.
2017-10-10
SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller.
2017-10-09
SKB framställde sina yttranden, redogjorde för den sökta verksamheten samt platsförhållandena samt svarade på domstolens önskan om en fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena.
2017-10-05
Dagens huvudförhandling startade med syn på SKB:s, kapsellaboratorie. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och frågor från synen hanterades.
Logga in