Aktuellt i prövningen

2018-01-23
SSM rekommenderar regeringen att säga ja till ansökan.
2018-01-19
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 angående yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark.
2017-12-22
Rapporten visar på kraftig syrgasfri kopparkorrosion och dessutom att gropfrätning skett vilket är mycket allvarligt.
2017-12-21
SSM samordnar sitt kärnbränsleförvarsyttrande till regeringen med domstolens, d.v.s till den 23 januari.
2017-12-20
Miljödomstolen har redan den 5 december meddelat att datumet för yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark inte kommer den 20 december utan den 23 januari nästa år.
2017-12-05
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade idag att tidpunkten för överlämnandet av yttrandet till regeringen flyttas från den 20 december till den 23 januari kl. 11.00
2017-11-14
Naturvårdsverket har underrättat regeringen att pröva även detta mål och att en prövning av målen i ett så nära sammanhang som möjligt ger stora miljömässiga fördelar.
2017-10-26
Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle avslutades idag. Domstolen planerar att lämna sitt yttrande till regeringen den 20 december.
2017-10-26
Föreningarna lyfte att det är av stor vikt att den långsiktiga strålsäkerheten prövas enligt miljöbalken och yrkar att ansökan ska avstyrkas.
2017-10-24
Bl.a. redogjorde SSM för sina svar på domstolens frågor och bemötte den kritik som riktats till myndigheten i media.
2017-10-23
Naturskyddsföreningen och MKG lämnar idag in ytterligare ett yttrande med dagens nyhetsartikel och det interna dokumentet som bilagor.
2017-10-23
Under dagen gavs kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och övriga motparter möjlighet att svara på kvarstående frågor från domstolen.
2017-10-23
Ytterligare ett internt dokument från SSM visar de osäkerheter som finns gällande kärnbränsleförvarets långsiktiga strålsäkerhet.
2017-10-19
Mark- och miljödomstolen har lyssnat aktivt och ställt många och djupa frågor både till SKB och SSM. Flera av frågorna rör riskerna med långsiktig säkerhet.
2017-10-19
Nästa vecka blir den sista i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
2017-10-13
Under dagen lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ett nytt yttrande avseende den mediala uppmärksamhet som skett de senaste dagarna över SSM:s kopparkorrosionsgranskning.
2017-10-13
SKB har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning.
2017-10-13
Till yttrandet bifogas de avslöjande artiklarna, med de två interna SSM-protokoll och en presentation som offentliggjorts, samt några nyhetsartiklar med SSM:s kommentarer.
2017-10-12
Motparter i målet redogjorde för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området.
Logga in