Aktuellt i prövningen

2017-10-13
Under dagen lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ett nytt yttrande avseende den mediala uppmärksamhet som skett de senaste dagarna över SSM:s kopparkorrosionsgranskning.
2017-10-13
SKB har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning.
2017-10-13
Till yttrandet bifogas de avslöjande artiklarna, med de två interna SSM-protokoll och en presentation som offentliggjorts, samt några nyhetsartiklar med SSM:s kommentarer.
2017-10-12
Motparter i målet redogjorde för sina synpunkter avseende kärnbränsleförvarets påverkan på naturvärden och vattenmiljöer i området.
2017-10-11
SSM har i mark- och miljödomstolens huvudförhandling om kärnbränsleslutförvaret utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter slutförvaring.
2017-10-11
Bland annat redogjorde kärnavfallsbolaget SKB för slutförvarets påverkan på naturvärden i området.
2017-10-10
SKB redogjorde för sin verksamhet vid uppförande och drift, sin miljökonsekvensbeskrivning och konsekvenser i form av buller.
2017-10-09
SKB framställde sina yttranden, redogjorde för den sökta verksamheten samt platsförhållandena samt svarade på domstolens önskan om en fördjupad redovisning av de geohydrologiska förhållandena.
2017-10-05
Dagens huvudförhandling startade med syn på SKB:s, kapsellaboratorie. Därefter samlades alla i förhandlingssalen igen och frågor från synen hanterades.
2017-10-04
Huvudförhandlingen haft syn på SKB:s anläggningar Clab, Äspölaboratoriet och bentonitlaboratoriet.
2017-10-03
Sökanden, SKB redogjorde för den sökta verksamheten och dess MKB. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade sina synpunkter.
2017-10-02
Under veckan kommer förhandlingarna behandla den sökta anläggningen för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle, Clink, där även nuvarande mellanlagret Clab ingår.
2017-09-27
Naturskyddsföreningen och MKG yrkar att ansökan om artskyddsdispens ska överlämnas till regeringen och att domstolen i överlämnandet ska avstyrka ansökan.
2017-09-14
Enligt SKB och SSM är kopparkorrosion inte ett problem för att få ett säkert slutförvar. KTH-forskarna, samt Naturskyddsföreningen MKG bevisar det motsatta.
2017-09-13
Domstolen hade sju nya frågor till myndigheten. SSM svarade kort på dessa, i förhållande, längre frågor.
2017-09-12
SSM svarade på domstolens frågor från förhandlingens tredje dag. Myndighetens svar öppnade bara upp för ännu mer frågor från domstolen och från föreningarna.
2017-09-11
Den 11 september fortsätter Naturskyddsföreningen och MKG att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.
2017-09-11
Under eftermiddagen framgick den vetenskapliga kontrovers som råder kring kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö efter att KTH-forskarna & SKB framförde sina synpunkter i frågan.
2017-09-08
Naturskyddsföreningen och MKG, med inbjudna experter, framför sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.
2017-09-08
MKG:s kanslichef, Johan Swahn, framförde sin expertis i sak och bjöd in experter att tala i frågor rörande kopparkorrosion, lererosion och djupa borrhål.
Logga in