Myndighetsprövningen

I december 2014 mottog Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR.

Detta har hänt:
Efter inlämnandet av ansökan begärde SSM in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. Regeringen meddelade att ansökan efter beredningen hos SSM ska prövas som det vore en ny anläggning, dvs. prövas av regeringen. SSM och sökande, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har haft avstämningsmöten under granskningen för att kunna redovisa de frågor som SSM haft. Den 11 december 2017 kungjordes ansökan.  

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yttrat i prövningen kan du läsa mer om här >>

Aktuellt:
SKB meddelade den 29 mars 2019 att de är nöjda med SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen, och att de avser besvara kvarstående frågor vid mark- och miljödomstolens huvudförhandlingen hösten 2019.
Nyhet om SKB:s yttrande, 190329 >>

SSM planerar inte att ha några fler avstämningsmöten med SKB om SFR 2 före SSM lämnar ett yttrande till regeringen. 

Aktuell tidplan 180628 >> (från den parallella prövningen hos domstolen)

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: 

- hela ansökan eller endast de delar som du är intresserad av
- om domstolens första fas, kompletteringsfasen 
- om domstolens andra fas, prövning i sakfrågor 
- domstolens dagbok och se en lista över aktbilagor med korrespondens
- handlingar genom att direkt ladda ner dom till din dator
- om Mark- och miljödomstolen, domstolens tidsplan samt ta dig vidare till Nacka Tingsrätts hemsida.

Nyheter från samrådet finns samlade här >>

Logga in