Nyheter

Brister i strålsäkerhetsanalys från SFR

Den 12 februari 2021 tog Strålsäkerhetsmyndigheten SSM beslut om att förelägga kärnavfallsbolaget (SKB) att uppdatera redovisningen av reparations- och förslutningsåtgärder för bergsalen för medelaktivt avfall, 1BMA, i det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark.

Naturvårdsverket avser komplettera Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Ansökan om ett få bygga ett kärnbränsleförvar kompletterades med nya handlingar om kopparkorrosion våren 2019. Regeringen har bett Naturvårdsverket svara på om kompletteringen innebär att det även bör genomföras ett kompletterande Esbo-samråd, dvs. att andra länder ges möjlighet att inkomma med fler synpunkter.

DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen

I en nyhetsartikel i Dagens Nyheter tillåts en Vattenfallchef och en enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM oemotsagda få framföra dubbla felaktigheter rörande regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan.

Informationsbevarande uppmärksammas av SVT

I ett inslag den 5 februari 2021 uppmärksammar SVT Nyheter frågeställningen om hur framtida generationer ska kunna varnas för kärnavfall.

MKG:s synpunkter på SSM:s uppdaterade nationella plan för hantering av kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemskap ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Miljöministern försvarar prövningen av kärnbränsleförvaret i riksdagen

Riksdagen höll den 29 januari 2021 en interpellationsdebatt om kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Joar Forsell (L) och Alexandra Anstrell (M) som ställde frågor till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) med kritik som främst handlade om den upplevd långsamma behandlingen av ansökan.

Workshop för kommunfullmäktige i Östhammar om SFR 2

Ansökan om tillstånd för att få bygga ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall, SFR 2, vid det befintliga SFR i Forsmark stod på agendan den 28 januari 2021 då Östhammars kommun höll workshop för förtroendevalda i kommunfullmäktige. Detta med anledning av de förberedelser kommunen gör kring beslut i vetofrågan om SFR 2.

Avstämningsmöte mellan Kärnavfallsrådet och SSM januari 2021

Den 26 januari 2021 hölls ett avstämningsmöte mellan Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) där aktuella frågor för bägge organisationerna presenterades.

Regeringen frågar Naturvårdsverket om behov av kompletterande Esbo-samråd

Ansökan om ett kärnbränsleförvar ligger hos regeringen och har sedan prövningen i mark- och miljödomstolen kompletterats med nya handlingar om kopparkorrosion. Regeringen undrar nu om dessa handlingar kräver ett kompletterande Esbo-samråd, dvs. att andra länder ges möjlighet att inkomma med fler synpunkter. Naturvårdsverket ombeds svara senast 29 januari 2021.

SSM:s externa LOT-granskning har förlängts

Under hösten 2020 har kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från LOT-försökspaketen granskats. Granskningen har skett dels av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och dels av externt expertstöd där SSM upphandlat konsulter från det brittiska bolaget Galson Sciences.

Logga in