Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-16

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-16, till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak om ansökan om ett slutförvar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 14 februari svarat på mark- och miljödomstolens remiss över kärnavfallsbolaget SKB:s kompletteringar och bemötande i sak från i oktober 2016 i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande om kompletteringsbehovet i SFR2

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 30 september skickat in sitt andra gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen och SSM bl.a. över kompletteringar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om utökad mellanlagring vid Studsvik

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, yttrande i sak till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avseende SVAFO:s ansökan enligt miljöbalkenrörande tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall m.m. vid Studsvik.

 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om ansökan om ett slutförvar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 maj svarat på mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, respektive remisser i sak i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

MKG:s yttrande enligt Esbokonventionen om det polska kraftbolaget PGE:s kärnavfallsplaner

Naturvårdsverket har samlat in synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner om det planerade kärnkraftverket i kommunerna Choczewo eller Gniewino och Krokowa i norra Polen.

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om medel ur kärnavfallsfonden

I mars 2013 skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in förslag till Miljö- och energidepartementet om ändringar i finansieringslagstiftningen som reglerar stödet till miljöorganisationer. Dessa förslag inklusive Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter från oktober 2014 har remissinstanser haft möjlighet att kommentera.

Naturskyddsföreningens och MKG:s kompletterande yttrande om kopparkorrosion och djupa borrhål

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, skickade den 14 december in ett kompletteringsyttrande till mark och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Yttrandet är en komplettering av det större yttrandet med yrkanden som skickades in den 26 juni.

Logga in