Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om kompletteringsbehovet i SFR2

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 30 september skickat in ett gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen och SSM över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om avvisning eller komplettering

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 26 juni svarat på mark- och miljödomstolens senaste remiss i kompletteringsfasen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I yttrandet yrkar föreningarna i första hand på att ansökan ska avvisas på grund av bristande underlag för rättslig prövning.

MKG:s andra yttrande om dansk slutförvarsplan

Enligt Esbokonventionen om samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan ska länder i som planerar miljöfarlig verksamhet som kan ge effekter i andra länder samråda om planerna. Danmark planerar att slutförvara radioaktivt avfall från den nedlagda kärnforskningsanläggningen vid Risø och skickar underlag till Sverige för att få in synpunkter.

MKG:s yttrande på SSMs föreslagna kärnavfallsavgifter för 2015

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 september skickat in sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om kärnavfallsavgifter för 2015. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har föreslagit en kraftig höjning av avgiften till kärnavfallsfonden för 2015 från 2,2 till 3,8 öre/kWh.

MKG:s yttrande om dansk slutförvarsplan

Enligt Esbokonventionen om samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan ska länder i som planerar miljöfarlig verksamhet som kan ge effekter i andra länder samråda om planerna.

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om prövningsprocessen, forskningen om lera och koppar och jordbävningsrisker

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande daterat den 12:e juni till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Föreningarna förmedlar bl.a.

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om ändringsförslagen till finansieringssystemet

Miljödepartementet skickade den 18 september 2013 ut en remiss med förslag på ett nytt finansieringssystem för kostnaderna för kärnavfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Förslaget presenterades i en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i juni 2013, som arbetade i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden på uppdrag av regeringen. 

 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-13

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Naturskyddsföreningen och MKGs yttrande om kopparkorrosion

Den 5:e december skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

Naturskyddsföreningen och MKGs yttrande om kompletteringskrav från den 18 november

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 6:e december skickat ett yttrande till mark- och miljödomstolen med en kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Logga in