18 juli 2012 |

Remiss från regeringen om förslag på genomförande av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning

Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav därefter Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. Utredning är nu klar och regeringen har skickat den vidare på remiss.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter uppdrag från regeringen lämnat sitt förslag till ändringar i svensk lagstiftning för genomförandet av EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Detta direktiv antog EU:s ministerråd sommaren 2011. Det handlar om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och det ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 23 augusti 2013.

Regeringen gav den 1 mars 2012 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. Detta är nu klart och förslaget har skickats vidare ut på remiss. Remissvar ska skickas till Miljödepartementet senast den 19 oktober 2012.

Du kan ladda ner remissen och följa MKG:s tidigare nyheter om kärnavfallsdirektivet nedan.

 

Länkar: 

Remissmissiv och remiss från Miljödepartementet, 120718 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s svar på remissen, 121019 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen ger SSM i uppdrag at se över konsekvenserna av EU:s kärnavfallsdirektiv, 120301 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att EU-kommissionens föreslagna kärnavfallsdirektiv antas av EU:s Ministerråd, 110719 >>

Logga in