19 oktober 2012 |

MKG svarar på remiss om förslag på genomförande av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning

Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. Efter att ha läst myndighetens förslag har nu Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickat in sina kommenterar till regeringen. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter uppdrag från regeringen lämnat sitt förslag till ändringar i svensk lagstiftning för genomförandet av EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Detta direktiv antog EU:s ministerråd sommaren 2011. Det handlar om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och det ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 23 augusti 2013. Regeringen gav den 1 mars 2012 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. Den 18 juli 2012 skickade regeringen ut förslaget på remiss.

MKG stödjer i sitt yttrande myndighetens förslag att den nationella plan för allt radioaktivt avfall som tas fram inom ramen för miljömålsarbetet utvidgas och verkligen blir en nationell plan för allt radioaktivt avfall som uppfyller direktivets krav på en sådan plan. MKG anser att det i lagstiftningen ska läggas till att regeringen ska godkänna planen innan den skickas till EU och att det i samband med ett sådant godkännande ska kunna ges övergripande direktiv rörande den svenska kärnavfallshanteringen.

Dessutom anser MKG att begreppen använt kärnbränsle eller kärnämne inte ska användas i lagstiftningen som handlar om radioaktivt avfall. Då blir anpassningen till EU-direktivet bättre. Idag definieras inte använt kärnbränsle som avfall förrän det placeras i ett slutförvar på grund av att man efter en gammal föreställning såg bränslet som en framtida resurs. Detta har sedan 1970-talet inte varit aktuellt och det använda kärnbränslet har länge ansetts vara ett avfall.

MKG vill också i sitt yttrande påpeka att det inom det svenska kärnavfallsprogrammet saknas offentlighet i allt den största aktören inom området gör. Eftersom kraftindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, är ett aktiebolag finns det ingen möjlighet att ta del av det arbete bolaget genomför inom kärnavfallsområdet. Dessutom saknar de anställda på bolaget meddelarfrihet.

Du kan ladda ner regeringens remiss, MKG:s hela remissvar samt följa nyheter om kärnavfallsdirektivet bakåt på MKG:s hemsida med länkarna nedan.

 

 

Länkar:

MKG:s yttrande med synpunkter på förslag till genomförande av kärnavfallsdirektivet, 121022 >>

Remissmissiv och remiss från Miljödepartementet, 120718 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen om förslaget på genomförande av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning, 120718 >>

Logga in