3 december 2020 |

Nationell plan ute på remiss

Den 3 december skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ut en remissversion av rapporten ”Nationell Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall” på remiss. Sista svarsdatum är den 31 januari 2021.

SSM ansvarar för att det finns en nationell plan för hantering av allt radioaktivt avfall, och att denna innehåller den redovisning som krävs enligt EU:s kärnavfallsdirektiv (2011/70/Euratom). Den första planen togs fram 2015. Nu föreslås uppdateringar som rör regelverket och förändringar i det kärntekniska programmet som rör rivning av reaktorer och ansökningar om nya förvarsanläggningar som hanterats vid SSM.

Den Nationella planen, som rapporten kallas, beskriver det svenska systemet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, och består huvudsakligen av tre delar: nationell policy (handlingslinjer och principer), nationellt ramverk (myndigheter, regelverk, tillstånd och tillsyn) samt nationella program (verksamhetsutövare, omhändertagande av avfall m.m.).

Myndigheter, kommuner, allmänheten och näringslivet ges tillfälle att lämna synpunkter på SSM:s arbete med planen. Frågor eller synpunkter på rapporten lämnas senast den 31 januari 2021 till NAP2020@ssm.se.

SSM har bjudit in ett antal intressenter till ett webbseminarium om den Nationella planen den 16 december 2020. Se kalendernyhet till seminariet länkad nedan.

Rapporten den Nationella planen från SSM:

Rapport ”Nationell Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall" för remiss, 201203 >>

Remissen med mer information från SSM om den Nationella planen:

Remiss om den Nationella planen, 201203 >>

 

Länkar:

UPPDATERING. Länk till nyhet från seminariet den 16 december 2020:
SSM höll digitalt seminarium om den nationella kärnavfallsplanen, 201216 >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om SSM:s webbseminarium den 16 december (med information om anmälan) >>

SSM arbetar med att uppdatera den nationella planen för allt radioaktivt avfall, 201022 >>

Den nuvarande nationella planen på svenska och engelska finns på SSM:s hemsida >>

Nyhet om att Sveriges nationella program för radioaktivt avfall är klar och avrapporterats till EU-kommissionen, 150826 >>

Nyhet om att SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen, 180820 >>

Nyhet om att regeringen skickar sin sjätte rapport till IAEA:s Joint Convention om kärnavfall, 171023

Logga in