7 december 2012 |

MKG skickar in synpunkter efter det andra samrådsmötet för SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag planerar för att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Bolaget vill göra detta som en utbyggnad av det existerande slutförvaret SFR vid Forsmark. Den 26 november hölls det andra samrådet inför en kommande ansökan om SFR 2. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en samrådsinlaga efter mötet. Föreningen lyfter i inlagan vikten av att det underlag som kärnavfallsbolaget tagit fram om lokaliseringsfrågan ska offentliggöras inom samrådet. MKG begär också ett offentliggörande av utredningar om risker för korrosion från läckströmmar. 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar att lämna in en ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Samtidigt kommer bolaget att söka om miljötillstånd för det nuvarande slutförvaret SFR i Forsmark som byggdes innan nuvarande miljölagstiftning kom till och därmed inte har tillstånd enligt miljöbalken. Helst vill bolaget bygga SFR 2 som en utbyggnad av SFR. Kärnavfallsbolagets plan är att lämna in en tillståndsansökan för en utbyggnad av SFR år 2013. 

Enligt bestämmelser i miljöbalken ska samrådsmöten hållas som ett led i förberedelserna inför ett inlämnande av ansökan. Det första samrådsmötet hölls i november 2011. Den 26 november 2012 anordnades det andra samrådsmötet och berörda parter har även getts möjlighet att skicka in sina synpunkter efteråt.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 7 december 2012 skickat in en samrådsinlaga till SKB. Föreningen tar upp två frågeställningar i inlagan. Den första handlar om valet av plats. Kärnavfallsbolaget SKB vill inte redovisa det underlag bolaget tagit fram rörande alternativa lokaliseringar av SFR 2 förrän vid inlämnandet av tillståndsansökningarna. MKG anser att detta är orimligt och att lokaliseringsvalet är en viktig fråga i samrådet. Den andra frågeställningen i MKG:s samrådsinlaga handlar om riskerna för att läckströmmar från elkraftöverföringarna Fenno-Skan 1 och Fenno-Skan 2 till Finland skulle kunna orsaka korrosion. MKG begär att bolagets utredningar om läckströmmar offentliggörs som ett underlag i samrådet.

Du kan läsa hela MKG:s samrådsinlaga inklusive bilagor samt tidigare nyheter om samrådet på MKG:s hemsida nedan.

Komplettering:
SSM:s synpunkter på MKB-samråd 26 november 2012 angående SFR-utbyggnad:
- SSM anser att SKB bör överväga att inom samrådsprocessen kommunicera ett mer omfattande underlag som belyser bakgrunden till de strålsäkerhetsmässiga värderingarna i platsvalsprocessen.
- SSM anser att det i underlaget för det planerade samrådet om säkerhetsanalysen bör ingå en beskrivning av analysens framtagande samt preliminära resultat.
- SSM anser att det är önskvärt med ett samråd kring en preliminär MKB. 

Se hela SSM:s inlaga nedan. 

 

Länkar:

MKG:s inlaga i efter det andra samrådsmötet om SFR 26 november, 121207 >>

Protokollet från samrådsmötet, 121126 >>
Bilagor: 
1. Underlag för samrådsmötet >>

2. Presentationer av SKB >>

3. Sammanfattning av skriftliga synpunkter och SKB:s svar >>

4. Inlaga Östhammars kommun >>

5. Inlaga Strålsäkerhetsmyndigheten >> 

6. Inlaga MKG >>

7. Inlaga Naturskyddsföreningen Uppsala län >>

8. Inlaga Oss >>

9. Inlaga Vattenfall elidistrubution >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SSM om att det finns risk för läckströmskorrosion i SFR som även innehåller en komplettering till MKGs samrådsinlaga 111207 om denna fråga 120620 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s inlaga efter det första samrådsmötet om SFR 22 november 2011, 111207 >>

Komplettering: 
SSMs synpunkter på MKB-samråd 26 november 2012 angående SFR-utbyggnad, 130121 >> 

Logga in