3 maj 2010 |

Inget förlängt samråd om långsiktig miljösäkerhet!

Måndagskvällen den 3 maj samlades drygt 50 personer i Östhammar för att delta på ett extrainsatt samrådsmöte som kärnavfallsbolaget SKB kallat till. Tidigare har bolaget aviserat att samrådsmöte som ägde rum i februari skulle vara det sista mötet. En bred kritik av bolagets undermåliga hantering av frågor som rör långsiktig miljösäkerhet i den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, har fått bolaget att ändra sig. Tyvärr framkom på mötet att bolaget endast ville berätta för deltagarna att det inte blir något bättre samrådsunderlag rörande långsiktig miljösäkerhet. I stället hänvisas till att synpunkter framföras under prövningen av ansökan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att bolagets agerande riskerar att förlänga prövningen av ansökan i onödan. Dessutom missgynnas andra aktörers möjlighet påverka kvalitén på ansökan och att agera i prövningsprocessen. Föreningen kommer att fortsätta att kräva ett bättre samrådsunderlag om långsiktig miljösäkerhet än den senaste säkerhetsanalysen från 2006.

Ett flertal aktörer, bland annat Östhammars kommun och miljöorganisationer var på samrådsmötet i februari mycket kritiska till att kärnavfallsbolaget SKB i samrådet inte har lämnat ett fullgott underlag rörande om den långsiktiga miljösäkerheten för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, som presenterades i december innehåller endast en hänvisning till den tidigare säkerhetsanalysen SR-Can som kom 2006. Trots att ett flertal viktiga frågeställningar av vikt för den långsiktiga miljösäkerheten av ett slutförvar aktualiserats de senaste åren vill inte bolaget presentera ett nytt samrådsunderlag, exempelvis en preliminär version av den slutgiltiga analysen, SR-Site, som ska lämnas in med ansökan. På mötet argumenterade bolaget för att det inte behövs ytterligare samråd om långsiktig miljösäkerhet och konstaterade att samrådet därför avslutas.

På mötet presenterade Allan Hedin, ansvarig för bolagets långsiktiga säkerhetsanalys dagsläget i arbetet med säkerhetsanalysen SR-Site. Han angav att bolaget hade preliminära resultat av analyser av aktuella frågeställningar som kopparkorrosion, bufferterosion och jordbävningsrisker men att inget av detta kommer att presenteras förrän i ansökan. Detta trots att det finns ett stort intresse av hur bolaget exempelvis ska hantera frågan om kopparkorrosion i en syrefri miljö som forskare från KTH har aktualiserat eller riskerna för lererosion som Strålsäkerhetsmyndigheten ser som problematiska.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är fortsatt kritisk till bolagets hantering av samrådet rörande långsiktig säkerhet. Det är inte bra för prövningsprocesserna att hänvisa frågor som hör hemma i samrådet till prövningen i stället för där de hör hemma - i samrådet. Agerandet riskerar att förlänga prövningen av ansökan i onödan. Dessutom missgynnas andra aktörers möjlighet påverka kvalitén på ansökan och att ta fram egna underlag att användas i prövningsprocessen.

SKB:s Saida Laârunchi Engström med Erik Setzman, Allan Hedin och Olle Olsson på ett av samrådsmötena där bolaget avslutar samrådet.

Länkar:

Inbjudan till samråd från SKB >>

Presentation – Säkerhetsanalysens roll, Erik Setzman, SKB >>

Presentation – Lägesrapport Säkerhetsanalysen SR-Site, Allan Hedin, SKB >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga om den långsiktiga säkerheten, m.m. 100517 >>

Nyhet på Milkas hemsida med rapport från samrådet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB återupptar samråd om den långsiktiga säkerhetsanalysen, 2010-03-19 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga om den preliminära MKB:n för ett slutförvar, 2010-03-10 >>

Logga in