6 december 2012 |

Utbyte av synpunkter om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan hos Kärnavfallsrådet

De 6 dec anordnade Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, ett runda-bordsmöte. På mötet deltog av rådet utvalda remissinstanser till mark- och miljödomstolen, alla aktiva i granskningen av slutförvarsansökan.

Under mötet presenterade Kärnavfallsrådet sina synpunkter på kompletteringsbehovet av slutförvarsansökan. Rådets medlemmar hade fem presentationer om MKB:n, om de tekniska barriärerna, om ansökan som beslutsunderlag (beslutsprocessen), om säkerhetsanalysen och kopplingen till byggfasen och om geosfären.

Några av de punkter som Kärnavfallsrådet ville betona från sitt yttrande med synpunkter på ansökans MKB var:

- Ytterligare underlag behövs gällande den långsiktiga säkerheten, beskrivningen och bedömningen av metodval, nollalternativ och vad som ligger till grund av SKB:s val av plats.

- Radiologiska risker beskrivs knapphändigt. En helhetsbild av verksamheten och de riskfaktorer som är förknippade med dess genomförande måste ges i MKB:n.

- Fysiskt skydd och risker som följd av avsiktliga mänskliga handlingar.

- MKB:n bör kompletteras med en utförligare beskrivning av hur de synpunkter som lades fram under samrådet har beaktats.

 I presentationen om de tekniska barriärerna betonades vikten av att idealtillståndet för slutförvaret beskrivs bättre. I övrigt berördes frågeställningar som rör kopparkapseln, bentonitbufferten och återfyllningen av deponeringstunnlarna.

Du kan ladda ner Kärnavfallsrådets presentationer nedan.

De inbjudna deltagarna erbjöds också att presentera huvudpunkterna från sina yttranden om kompletteringsbehov. På mötet deltog Slutförvarsenheten på Östhammar kommun, Länsstyrelsen Kalmar län, Sveriges Energiföreningars riksorganisation, SERO, Oskarshamns kommun, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, Länsstyrelsen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. MKG presenterade också kort yttrandet av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss. Du kan ladda ner några av organisationernas presentationer nedan.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådet – MKB-frågor i rådets yttrande till mark- och miljödomstolen >>

Kärnavfallsrådet – Kärnavfallsrådets yttrande över behovet av kompletteringar. Tekniska barriärer >>

Kärnavfallsrådet – Ansökan som beslutsunderlag >> 

Kärnavfallsrådet – Kan SKB knyta ihop säcken? Om Säkerhetsanalysen >> 

Kärnavfallsrådet – Om geosfären >> 

Naturskyddsföreningen och MKG – Beskrivning av Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till Strålsäkerhetsmyndigehten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, 1 juni 2012 >> 

Länsstyrelsen Uppsala län – Länsstyrelsens kompletteringar >> 

Oskarshamns kommun – Oskarshamns kommuns yttrande över SKB:s ansökan enligt KLT och MB >> 

Östhammars kommun – Kompletteringsbehov, SKB:s ansökan om byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle >> 

Milkas – Seismic hazard assessments on a nuclear waste time scale >>

Här kan du ladda ner samtliga remissinstansers yttranden om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan >>

Länk till presentationerna på Kärnavfallsrådets hemsida >>

 

 

Logga in