15 mars 2010 |

USA intresserat av slutförvaring i djupa borrhål

När det nuvarande amerikanska slutförvarsprojektet Yucca Mountain i Nevada har lagts ner söker USA efter alternativ för slutförvaring av högaktivt kärnavfall. Den 15 mars hölls ett seminarium i Washington, DC, om metoden djupa borrhål som ett alternativ. Seminariet anordnades av det statliga forskningslaboratoriet Sandia National Laboratory och Massachusetts Institute of Technology, MIT. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef deltog på mötet och konstaterar att amerikanarna är på väg att lansera ett större forsknings- och utvecklingsprojekt om djupa borrhål. Metoden, som även är diskuterad som ett alternativ i Sverige, kan visa sig ha en bättre långsiktig miljösäkerhet än kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod och dessutom ge ett högre skydd mot långsiktiga kärnvapenspridningsrisker. MKG menar att det blir allt mer tydligt att kärnavfallsbolaget har undvikit att på ett fullgott sätt undersöka den alternativa metoden djupa borrhål. Trots återkommande uppmaningar från regeringen, myndigheter och Kärnavfallsrådet.

Sandia National Laboratories, ett amerikanskt statligt forskningslaboratorium, anordnade tillsammans med Massachusetts Institute of Technology den 15 mars ett seminarium om metoden djupa borrhål i Washington DC. Målet med seminariet var att följa upp den rapport om användning av djupa borrhål för slutförvaring av högaktivt kärnavfall som Sandia-laboratoriet publicerade i höstas (se länk till nyhet om detta nedan). Detta genom att samla en bred expertis från olika organisationer i det amerikanska samhället som på mötet diskuterade metoden ur olika perspektiv för att gemensamt komma fram till ett underlag för ett program för fortsatt forskning och utveckling.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn deltog som en av två utländska deltagare på mötet. Mötet hade samlat en hög och bred kompetens. Diskussionerna var mycket öppna och givande och resulterade i en lång lista med förslag till fortsatt arbete. Arrangörerna fortsätter nu framtagandet av ett forsknings- och utvecklingsprogram för realiseringen av användning av djupa borrhål som en slutförvarsmetod för använt kärnbränsle och annat högaktivt kärnavfall. Sandia National Laboratories är en av de statliga forskningsorganisationer som leder den amerikanska forskningen om kärnavfall och möjligheterna är goda för att forsknings- och utvecklingsprogrammet ska kunna finansieras.

Nedan finns program, deltagarlista och några presentationer från seminariet.

Länkar:

Program och preliminär deltagarlista för seminariet om djupa borrhål.

Presentation om ” Goals for a Deep Borehole Disposal Workshop”, Peter Swift.

Presentation om ”A Case for Disposal of Nuclear Waste in Deep Boreholes”, Michael Driscoll.

Presentation om ”Performance Assessment and Criteria for Site Selection”, Bill Arnold, Peter Swift & Patrick Brady.

Presentation om "Legal and Regulatory Considerations", Peter Swift.

Presentation om "Deep Borehole Disposal", Fergus Gibb.

Presentation om "Deep Borehole Disposal", William M. Murphy & David M. Diodato, NWTRB. >>

Nyhet om den amerikanska Sandia-rapporten om djupa borrhål som kom hösten 2009. 

Nyhet om att svenskt borrhålsprojekt (SDDP) får rejäl finansiering, 2009-12-16. 

Mer om djupa borrhål på MKG:s hemsida.

Logga in