13 september 2012 |

SSM genomför samråd om finansieringsutredning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen. Nu pålyser myndigheterna tre informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter.

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen (SFS 2006:647) och finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Frågeställningarna handlar bland annat om kärnavfallsavgifter och säkerheter för finansiering av slutföring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer.

I samband med att utredningen skulle ha lämnat ett delyttrande till regeringen den 31 maj avslöjades det att det kan finnas en brist på minst 30 miljarder i kärnavfallsfonden. Utredningen fick ytterligare ett år på sig att arbeta fram ett yttrande. Slutdatum är nu 31 maj 2013. 

Nu har SSM skickat ut ett brev där de meddelar tre preliminära datum för informationsmöten. På dessa möten vill de informera och inhämta synpunkter från externa intressenter om myndigheternas analys, övervägande och förslag. Inför varje möte skickas underlagspromemorior och efter varje möte kan intressenterna skicka in skriftliga synpunkter. En sammanställning av synpunkterna kommer att ingå i den slutgiltiga rapporteringen till regeringen den 31 maj.

 

Länkar:

SSM:s brev med mer information om uppdraget, mötena samt de preliminära datumen >>

Tidigare nyhet om uppdraget på MKG:s hemsida ”Finansiering av slutförvaring och rivning kan sakna minst 30 miljarder”, 120531 >>

 

Logga in