11 december 2012 |

SKB:s forskningsavtal ger äganderätt till resultat

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har genom att använda offentlighetsprincipen fått ta del av de inköpsvillkor för de forskningsuppdrag som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB beställer av högskoleinstitutioner eller konsulter. Villkoren anger att bolaget har äganderätt till alla resultat och att bolaget fritt får disponera, ändra och bearbeta resultaten. Avtalet innehåller även klausuler som begränsar forskares möjlighet att dela med sig av resultaten till tredje part annat än i vetenskapliga publikationer som ska godkännas av bolaget. Det finns dessutom särskilda sekretessklausuler som hindrar forskare från att diskutera kunskap som erhålls om annan forskning som bolaget bedriver. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att forskning om slutförvarsfrågor, vilket är ett allmänintresse, inte bör regleras på detta sätt.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bedriver omfattande forskning i Sverige genom att lägga ut forskningsuppdrag på universitet och via konsultbolag. Ett flertal institutioner och konsultbolag är mycket beroende av kontrakt med kärnavfallsbolaget för sin verksamhet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har varit kritisk till att SKB inte redovisar resultat från forskning på ett öppet och vetenskapligt sätt. I den pågående prövningsprocessen för ansökningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle har Naturskyddsföreningen och MKG i ett gemensamt yttrande med krav på kompletteringar av ansökan krävt att kärnavfallsbolaget SKB ska öppna upp sitt forskningsdokumentationssystem så att det ska gå att kvalitetssäkra de rapporter SKB publicerar.

Genom att använda offentlighetsprincipen och begära ut ett forskningskontrakt från en högskoleinstitution har MKG fått ta del av det standardavtal med inköpsvillkor för forskningsuppdrag som kärnavfallsbolaget använder. Det finns att ladda ner nedan.

Avtalet innehåller ett antal klausulen men av intresse är kanske främst det som gäller hur forskningsresultat ska hanteras och de sekretessvillkor som finns. Avtalsvillkoren specificerar att kärnavfallsbolaget har äganderätt till alla resultat. Bolaget får dessutom fritt disponera, ändra och bearbeta resultaten när de publiceras i bolagets SKB-rapporter.

Avtalet innehåller även klausuler som begränsar möjligheten för forskare att dela med sig av resultaten annat än om de redovisas i en vetenskaplig publikation. Även då ska SKB godkänna den vetenskapliga artikeln i förväg. Det står visserligen att bolaget endast kan kräva ändringar på det bolaget uppfattar som sakfel eller interna förhållanden på bolaget, men eftersom bolaget äger resultaten är det otydligt vad detta innebär.

Förutom att publicera resultat via en av kärnavfallsbolaget SKB godkänd vetenskaplig publikation får inte forskare dela med sig av resultat till tredje part annat än om bolaget ger skriftligt samtycke. Bolaget har således en mycket stark kontroll över resultaten från den forskning som högskoleinstitutioner och konsulter gör.

Det finns dessutom särskilda sekretessklausuler som innebär att forskare inte får diskutera information om annan SKB-forskning som han tar del av. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det avtal som kärnavfallsbolaget SKB tillämpar för forskning vid högskoleinstitutioner effektivt lägger en munkavle på forskare att diskutera både den egna forskningen och annan forskning som bolaget bedriver.

MKG anser att denna typ av avtal inte bör tillämpas när det rör forskning om kärnavfallshantering och -slutförvaring, eftersom dessa frågor är av allmänintresse.

Länkar:

SKB:s inköpsvillkor forskningsuppdrag >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen där bland annat i avsnitt 2.4 ställs krav på omfattande offentliggörande av forskning som SKB genomfört >>

Logga in