16 november 2012 |

SKB vill inte lämna ut ekonomiska uppgifter till SSM

För att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ska kunna granska kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, hantering av medel har myndigheten i ett föreläggande begärt ut vissa ekonomiska uppgifter. Kärnavfallsbolaget vägrar och överklagar föreläggandet till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är tillsynsmyndighet för den kärnavfallsfond, som finansierar kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, verksamhet. För att granska om SKB använder fondmedel på ett lagligt sätt har myndigheten den 11 oktober i ett föreläggande begärt ut ett större antal ekonomiska uppgifter än som tidigare varit fallet. Bland annat vill myndigheten ha en tydligare redovisning på projektnivå vad bolaget gör. 

SKB menar att myndigheten inte behöver uppgifterna och överklagar därför föreläggandet till regeringen. Läs Strålsäkerhetsmyndighetens föreläggande, bolagets överklagande samt myndighetens överlämnande till regeringen nedan. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att myndighetens begäran är helt rimlig och är i överensstämmelse med hur övriga aktörers (miljöorganisationers, kommuners, m. fl.) användning av medel granskas. Om det visar sig att regeringen inte går på Strålsäkerhetsmyndighetens linje anser MKG att lagstiftningen måste ändras så att myndighetens granskning ger den insyn som behövs.

Mer information med mötesprotokoll m.m. från diskussioner mellan myndigheten och bolaget finns på SSM:s diarienummer 2012-4151.


Länkar:

SSM:s föreläggande 121011 >>

Missiv till SKB:s överklagande till SSM, 121030 >>

SKB:s överklagande till SSM, 121030 >>

SSM:s överlämnande av beslut för prövning till regeringen, 121116 >>

 

Logga in