30 september 2014 |

SKB till SSM: Försumbar inverkan av läckströmmar på kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens begäran om komplettering rörande om läckströmmar från elförbindelsen Fenno-Skan till Finland kan ha en påverkan på kopparkorrosion i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Kärnavfallsbolaget menar att påverkan är försumbar och anser sig nu ha svarat på myndighetens alla kompletteringskrav rörande degraderingsprocesser för kapseln. Den underlagsrapport som bolaget grundar sina slutsatser på är dock inte publicerad så det går inte att granska denna slutsats.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle av kärnavfallsbolaget SKB våren 2011, och har sedan dess granskat ansökan och begärt kompletterande underlag. Den 11 september 2012 skickade myndigheten en begäran om komplettering rörande degraderingsprocesser för kapseln med tio listade begäranden.  Det femte begärandet löd: ”Inverkan av läckströmmar från högspänningskablar på kopparkorrosion”, och var det sista som besvarades. De övriga listade begärandena besvarades i juni 2013 och februari 2014, men finns även med i dagens inlämning, den 30 september. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammade SSM i en skrivelse den 20 juni 2012 på att det kan finnas problem med korrosion i underjorden orsakad av läckströmmar. Detta kan påverka säkerheten i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle, samt det befintliga och planerade nya slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfallavfall, SFR 2. Läckströmmarna kommer från elförbindelsen Fenno-Skan, som går mellan Finland och Forsmark i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt kompletteringar av bolaget både vad gäller SFR och det planerade slutförvaret. 

Den 30 september skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in sitt svar på kompletteringsbegäran om läckströmmar i granskningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I sitt svar sammanfattar bolaget: ”slutsatsen att läckströmmar från befintliga och tänkta framtida högspänningsinstallationer ger försumbara bidrag till korrosion av kopparkapslarna i ett KBS 3-förvar i Forsmark.

Bolaget hänvisar till en SKB-rapport TR-14-15 ”Possible influence from stray currents from high voltage DC power transmission on copper canisters” som ännu inte är publicerad. Därmed är det ännu inte möjligt att granska det underlag som bolaget bygger sina slutsatser på.

 

Länkar: 

SKB:s komplettering rörande degraderingsprocesser för kapseln, 140930 >>
Bilagor: 
1. Influence of high chloride concentration on copper corrosion. SKBdoc 1398014 ver 1.0 >>
2. King F, Lilja C, 2013. Localised corrosion of copper canisters in bentonite porewater. SKB TR-13-27 >>
3. Sulphide mass-transport limited corrosion. SKBdoc 1422182 ver 2.0 >>
4. Corrosion of the copper canister inside due to radiolysis of remaining water in theinsert. SKBdoc 1419961 ver 1.0 >>
5. The role of hydrogen in copper. SKBdoc 1420051 ver 1.0 >>
6. Olsson P, Chang Z, Yousfi A, Thuvander M, Boizot B, Brysbaert G, MetayerV, Gorse-Pomonti D, 2013. Electron irradiation accelerated Cu-precipitationexperiment. SKB R-13-50 >>
7. Taxén C, Sandberg B, Lilja C, 2014. Possible influence from stray currents fromhigh voltage DC power transmission on copper canisters. SKB TR-14-15 >> (under utgivning)

Här kan du se samtliga kompletteringar listade med hänvisningar till myndighetens begäranden samt SKB:s tidigare inlämnade svar i aktuell komplettering >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringsinlämningen 30 september 2014 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB inte tror på läckströmmars påverkan på SFR, 130530 >>

Logga in