18 mars 2010 |

Proposition om Säker Strålmiljö

Regeringen har skickat propositionen ”Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete” till riksdagen. Propositionen föreslår bland annat ändringar i miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Sverige har sedan 1999 arbetat med miljökvalitetsmål, uppdelade i 16 områden. Syftet med dessa mål är att på lång sikt nå en hållbar utveckling. Det sjätte målet heter Säker strålmiljö och har som syfte att höja skyddet mot joniserande strålning från radioaktiva ämnen. Regeringen föreslår i propositionen att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö ändras så att det är tydligare att hela ekosystemet omfattas.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under åren 2006-2007 medverkat i referensgruppen till Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, arbete med ”Säker strålmiljö”. MKG har också, under åren 2008-2009, medverkat i referensgruppen till Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, arbete med en ”Nationell plan för allt radioaktivt avfall”.

MKG har inför framtagandet av propositionen lämnat ett yttrande till Miljödepartementet med yttranden från detta arbete som bilagor.

Länkar:

Nyhet på riksdagens hemsida om propositionen, 2010-03-18.

MKG:s synpunkter på miljömålet Säker strålmiljö och Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella plan för allt radioaktivt avfall med bilagor, 2010-02-24. 

Nyhet om MKG:s yttrande på miljömålet Säkert strålmiljö och Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella plan, 2010-02-24.

Nyhet om MKG:s problembeskrivning inför framtagandet av en nationell plan för allt radioaktivt avfall, 2008-12-18.

Nyhet om att MKG har lämnat yttrande över SSI:s utvärdering av miljömålet Säker strålmiljö, 2007-06-29.

Logga in