25 oktober 2012 |

Östhammar kommun kompletterar sitt tidigare inskickade yttrande till domstolen

Bergmassorna från byggandet av slutförvaret riskerar att inte kunna återanvändas vid ex. byggande av nya vägar. Det planerade tillfälliga bergupplaget riskerar att bli mer eller mindre permanent.

Östhammars kommun skickade den 15 maj 2012 in sitt yttrande över kompletteringsbehovet av ansökan om ett slutförvar till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Kommunen har efter det fortsatt sitt arbete med att granska ansökan och nu kommit fram till ytterligare synpunkter.

Bland annat skriver kommunen att det finns en risk för att bergmassorna inte kommer att uppfylla de kvalitetskrav som ställs av byggindustrin vid t.ex. vägbyggen. Det bergupplag som kommer att bildas vid byggandet av slutförvaret riskerar då att bli mer eller mindre permanent. Kommunen skriver också att bullerproblematiken endast beaktas för den trafik som går söder ut och att de vill se kompletterade utredningar om nordgående trafik.

 

Länkar:

Komplettering av Östhammars kommuns yttrande om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan, 121025 >>

På MKG:s hemsida kan du ladda ner alla aktbilagor hos domstolen (se aktbilagor 138 och 139 för Östhammars kommuns tidigare inskickade yttrande) >>

Logga in