Yttranden om SFR 2 från domstol och SSM

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2014-2019 granskat ansökningarna om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR, enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Den 13 november 2019 skickade domstolen sitt yttrande till regeringen. Domstolen tillstyrkte ansökan. Det gjorde även Strålsäkerhetsmyndigheten som skickade in sitt yttrande till regeringen redan den 22 oktober 2019. Här nedan kan du ladda ner och läsa mer om yttrandena:


- Mark- och miljödomstolens yttrande
Domstolen tillstyrker att regeringen ger tillåtlighet till ansökan som både rör uppförandet av en ny anläggning för radioaktivt rivningsavfall och fortsatt drift av befintligt SFR som innehåller radioaktivt driftsavfall från kärnkraftverken.

Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen i SFR-målet, 191113 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens yttrande, 191113 >>

Om domstolsprövningen i MKG:s portal om SFR 2 >>
 

- Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande
SSM tillstyrker ansökan som både rör uppförandet av en ny stor anläggning och fortsatt drift av befintligt SFR. Enligt SSM kan utbyggnad och drift av anläggningen genomföras på ett strålsäkert sätt. Myndigheten menar också att slutförvarsmetoden som SKB har valt är lämplig för att uppnå strålsäkerhet efter förslutning. Myndigheten föreslår även villkor för regeringens tillstånd vilka bland annat handlar om att begränsa de radioaktiva ämnen som får deponeras i slutförvaret samt att SKB efter ett eventuellt jakande regeringsbeslut inte får påbörja byggnation, provdrift, rutinmässig drift eller försluta förvaret förrän mer detaljerade och förnyade säkerhetsredovisningar har prövats och godkänts av myndigheten.

SSM:s yttrande till regeringen, 191022 >>

Om myndighetsprövningen i MKG:s portal om SFR 2 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev