SSM 2016/268 - Remissvar Slutförvarsansökan i sak - allmänheten

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2016-268. Diarienumret skapades i samband med kungörelsen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och här diarieförs synpunkter från allmänheten. Slutdatum för remissen är 30 april 2016, men det är även möjligt att lämna synpunkter efter detta datum.

Här finns mer information om remissen och hur du kan skicka in dina synpunkter >>

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2016/268, 191211 >>

Du kan också följa diariennumret på myndighetens hemsida >>

Här finner du remissvar som lämnats av remissinstanser >>

Handlingar i ärende SSM2016-268

5. SSM informerar SKB om möjligheten att lämna synpunkter på inkomna remissvar, 160701 >>

4. Följande handlingar från KTH är flyttade till ett diarienumret SSM2014-1683-38: 
- Mail från KTH, 160428 >>
- Mail från KTH, 160503 >>
- Remissvar från KTH, 160503 >>

3. SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkter, 160503 >>

2. Synpunkter - på SKB:s slutförvarsansökningar är nu kompletta, Ivar Sagefors, 160421 >>

1. Mail från Roland Pusch, 160413 >>
- Synpunkter - Kritiska synpunkter på SKB:s koncept KBS-3 (V) för slutförvaring av använt reaktorbränsle, Roland Pusch, 160412 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev