Aktuellt i Prövningen

Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari kompletterande föreningar ansökan.
Den 16 december gav mark- och miljödomstolen gav bolaget dispens.
Det högsta uppmättes till 2,7 på Richterskalan.
Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.
SM och kärnavfallsbolaget har löpande dialogmöten för att underlätta prövningen. Det senaste mötet var 11 november och rörde ändringshantering efter PSAR är godkänd, både för kärnbränsleförvaret och SFR 2.
SKB vill kunna fånga och flytta gölgrodor och större vattensalamandrar innan ett tillstånd enligt miljöbalken erhålls för kärnbränsleförvaret.
SKB har den 25 augusti skickat in svar på en rad frågor som mark- och miljödomstolen ställde den 20 juli angående bolagets begäran om deldom i målet om artskyddsdispens i Forsmark.
Myndigheten och kärnavfallsbolaget hade ett möte den 24 augusti som visar att det finns en skillnad i syn på vad en förbättrad kylning ska innehålla.
Mark- och miljödomstolen gav den 22 juni kärnavfallsbolaget SKB tillstånd att öka tillåten mängd använd kärnbränsle från 8 000 till 11 000 ton i det centrala mellanlagret Clab.
På huvudförhandlingen behandlades bl.a. frågan om ett förbättrat kylsystem ska vara med i tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning med medlemsföreningar vill.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar för närvarande kärnavfallsbolaget, SKB:s, ansökan enligt kärntekniklagen om att få öka mängden använt kärnbränsle i mellanlagret Clab.
SKB svarar med förslag på formuleringar på hur prövotider kan användas för att hantera de olika frågeställningarna. Vad gäller dagvatten- och kylvattenfrågorna vill bolaget att domstolen i första hand i stället för prövotider överväger bemyndigande till berörd tillsynsmyndighet.
Föreningarna anser att besluten strider mot miljöbalkens rättsregler och bygger på felaktiga bedömningar. Föreningarna menar att de kvarstående osäkerheterna rörande den långsiktiga strålsäkerheten är allt för stora.
Den 19 april skickade mark- och miljödomstolen ut en kungörelse om att en huvudförhandling kommer att ske i Oskarshamn den 24-25 maj i prövningen avseende utökad lagring av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.
SSM vill att förbättrad kylning ingår i ett tillstånd från ökad kapacitet men ni ett yttrande den 31 mars motsatte sig SKB detta. I ett yttrande den 11 april står SSM fast vid sina ståndpunkter och utvecklar dem.
Vad gäller synpunkter på förbättrad kylning av Clab hänvisas till bemötandet som bolaget skickade till domstolen den 31 mars.
Den 27 januari beslutade regeringen att godkänna kärnbränsleförvaret. Drygt en månad tidigare, den 22 december, beslutade regeringen att godkänna en tillbyggnad av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM menar att lagring kan påbörjas parallellt med genomförandet av förbättrad kylning, men åtgärderna bör enligt myndighetens uppfattning genomföras så snart som praktiskt möjligt.
Bolaget anser att åtgärderna är skadeförebyggande. Mark- och miljödomstolen har skickat ut SKB:s begäran om deldom för att flytta arterna med möjlighet att lämna synpunkter senast den 20 april.
SKB har efter regeringens beslut om tillstånd för ett utökat mellanlager, Clab, inte velat ta med förbättrade kylsystem för anläggningen i den fortsatta beslutsprocessen i mark- och miljödomstolen.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev