Om domstolsprövningen 2011-2017

Ansökan om ett slutförvar lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 16 mars 2011. SSM och domstolen skickade därefter ansökan vidare på remiss enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken med önskemål om synpunkter om kompletteringsbehov. Ansökan kungjordes den 29 januari 2016 och skickade ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter i sak. Därefter inkom remissvar från ett flertal aktörer, bland annat MKG och Naturskyddsföreningen. Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågick mellan tisdagen den 5 september och torsdagen den 26 oktober 2017.

Huvudförhandling hösten 2017 >>

Efter kungörelsen 2016 - 2017 >>

Kompletteringsfasen 2011-2015 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev