SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget

Efter att det blivit känt att två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet tagits upp av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) skickat in två skrivelser till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Detta för att göra myndigheten uppmärksam på att upptaget skett och samtidigt ställt frågor om hur myndigheten avser att ställa krav på redovisning av försöket – vars resultat kan vara av största vikt för kopparkorrosionsfrågan och därmed bistå med avgörande information till regeringen i kärnbränsleförvarsprövningen.

Den 27 november 2019 svarade en utredare från SSM på MKG:s skrivelser. Utredaren menar att SSM inte kan blanda sig i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsplaner och MKG tolkar det som hen anser att det förmodligen inte finns några intressanta resultat rörande kopparkorrosion i de upptagna försökspaketen. MKG håller inte med och kommer att svara SSM.

I skrivelser den 24 oktober och 19 november 2019 bad MKG SSM svara på hur den kunskap om kopparkorrosion i en kärnbränsleförvarsmiljö, som kan erhållas vid det nyligen genomförda upptaget av försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet, ska kunna kvalitetssäkras och publiceras i närtid.

MKG ser resultaten rörande kopparkorosion, både från kopparbitar i försöket och från kopparytan på den varmaste delen av centralröret, från upptaget av de 20-åriga försökspaketen som en viktig del av ett fullgott vetenskapligt beslutsunderlag i regeringens pågående tillåtlighetsprövning av kärnkraftindustrins ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat att resultaten inte kommer att redovisas förrän i SSM:s stegvisa prövning efter att alla regeringsbeslut och tillstånd är klara. MKG gör bedömningen att detta betyder att kärnavfallsbolaget inte kommer att redovisa resultaten förrän upp till fem år har gått, beroende på hur snabbt prövningen av ansökan går. Dessutom har MKG förstått att bolaget, liksom vid tidigare upptag av LOT-paket, inte självmant avser att i detalj redovisa detaljer av hur mycket korrosion som skett på den varmaste delen av centralröret och om det finns gropfrätning där.

Den 27 november 2019 fick MKG svar från en utredaren på SSM (se länk nedan). MKG tolkar svaret som att utredaren anser att myndigheten inte kan göra något för att påverka analysen av de upptagna försökspaketen. Utredaren ger dessutom ett antal skäl i sak till varför myndigheten inte vill stödja en kvalitetssäkring av upptaget av LOT-försökspaketen och en skyndsam publicering av resultaten rörande kopparkorrosion.

Svaret skickades till MKG med kopia till regeringen. MKG har tillsammans med medlemsföreningarna Naturskyddsföreningen och Jordens vänner skickat två kompletteringsyttranden till regeringen som en del av prövningen av kärnbränsleförvarsansökan.

MKG håller inte med utredaren och avser återkomma med ett svar.

SSM:s svar till MKG från 27 november 2019:

SSM:s svar till MKG på frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultat från LOT-försöket, 191127 >>

Följebrev till SSM:s svar till MKG på frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultat från LOT-försöket, 191127 >>


Läs mer om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

MKG kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget, 200122 >>

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>

Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering, 191203 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev