Riksgälden kommer endast föreslå kärnavfallsavgifter för 2021

Vart tredje år tar regeringen beslut om nya nivåer på kärnavfallsavgifterna och de ekonomiska säkerheter som ska garanteras av reaktorägarna. Riksgälden har i uppdrag att granska och föreslå avgifterna och säkerheter senast sista september året innan avgiftsperiodens start. Riksgälden har den 8 maj meddelat att de inför perioden 2021–2023 enbart kommer föreslå avgifter och säkerhet för 2021. Myndighetens arbete har försenats på grund av Covid-19 och förslag på avgifter och belopp för 2022-2023 kommer 2021. 

Den 1 september 2018 tog Riksgälden över ansvaret för att granska kärnavfallsbolagets, SKB:s, beräkningar på framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Granskningen görs vart tredje år och underlaget för perioden 2021-2023 lämnades in till Riksgälden i september 2019. 

Hösten 2017 togs beslut om omfattande ändringar i finansieringslagen och den förordning som styr hur avgifter och säkerhet ska beräknas. Sedan övertaget av ansvaret från SSM har Riksgälden arbetat med utveckling av metoder för att anpassa beräkningarna av avgifter och säkerhet till de nya bestämmelserna. 

Säkerheterna består dels det s.k. finansieringsbeloppet (skillnaden mellan de medel som finns i kärnavfallsfonden och förväntade återstående kostnader), dels kompletteringsbeloppet (belopp som utöver finansieringsbeloppet bedöms behövas med hänsyn till att finansieringsbeloppet kan visa sig otillräckligt). Vid beräkning av kompletteringsbeloppet ska hänsyn tas till osäkerheter som rör framtida avgiftsintäkter och fondmedlens avkastning.

Den 8 maj meddelade Riksgälden att Covid-19 pandemin har försenat deras arbete och gör att Riksgälden inte kan ge förslag på de kompletteringsbelopp som ska lämnas till regeringen före den sista september. Riksgälden hänvisar till 7§ i finansieringsförordningen där det står att kostnader kan, om det finns särskilda skäl, bestämmas för en kortare period. Riksgälden avser därför att föreslå kärnavfallsavgifter och säkerheter enbart för 2021 till regeringen i september 2020.

Riksgälden meddelar att förslaget för 2021 kommer att skickas ut till remissinstanserna för synpunkter innan sommaren. För åren 2022-2023 avser Riksgälden att lämna ett förslag på kärnavfallsavgift, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp till regeringen senast under september 2021. 

 

Länkar:

Riksgäldens informationsmail till remissinstanserna, 200507 >>

Information om Riksgäldens arbete med kärnavfallsavgifter på Riksgäldens hemsida >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden arbetar med förslag på nya kärnavfallsavgifteter – remiss senare i år, 200218 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att industrin lämnat in Plan 2019 till Riksgälden, 191001 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >>

På MKG:s hemsida om kärnavfallsavgifter och säkerheter >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev