Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering

Östhammars kommun har yttrat sig över den komplettering kraftindustrins kärnavfallsbolag (SKB) lämnade in i kärnbränsleförvarsprövningen den 4 april 2019. Kommunen väljer att ställa sig bakom den bedömning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) gör när det gäller kopparkapselns integritet och dess påverkan på slutförvarets långsiktiga säkerhet – trots ett osäkert kunskapsläge.

Östhammars kommun har yttrat sig både enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Dessa svar finns i länkar nedan och kommer att presenteras under ett öppet möte med referensgruppen i Östhammars kommun den 17 december.

Eftersom kommunfullmäktige i Östhammar ännu inte tagit ställning till ansökan, tar heller inte yttrandena ställning till ansökan, enligt kommunen själv. Om de avgörande frågorna om den långsiktiga säkerheten knutna till framförallt kopparkorrosion och de tekniska barriärernas skyddsförmåga skriver kommunen i sitt yttrande enligt KTL emellertid att:

”Östhammars kommun har under hela granskningsprocessen förlitat sig på SSM när det gäller strålsäkerhetsfrågor. Kommunen har tagit del av myndighetens yttrande och granskningsrapport över kompletteringen och anser inte att det finns skäl att ändra inställning i denna fråga. Östhammars kommun hänvisar till SSM:s bedömning när det gäller kapselns integritet och dess påverkan på slutförvarets långsiktiga säkerhet.”

Om de starkt kritiska remissvaren som lämnats in till regeringen – från bland annat Kärnavfallsrådet som säger att fortsatt forskning lika gärna kan visa att kopparkapseln inte är ett lämpligt kapselmaterial – skriver Östhammars kommun att den förlitar sig på att SSM kan hantera detta längre fram och stoppa processen om så behövs.

Regeringen har skickat de sedan tidigare inkomna remissyttrandena i miljöprövningen av kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken till kärnavfallsbolaget SKB. Bolaget har till den 18 december på sig att kommentera yttrandena.

I det yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG lämnade in över SKB:s komplettering framfördes stark kritik mot valet av koppar som kapselmaterial och mot myndigheten SSM:s arbete med att granska slutförvarsprojektet. 

Östhammars kommuns yttranden över SKB:s komplettering i kärnbränsleförvarsprövningen:

Östhammars kommuns yttrande enligt KTL, 191203 >>

Östhammars kommuns yttrande enligt miljöbalken, 191203 >>

 

Läs mer om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev