MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”

I höstas ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s kanslichef en fråga på ett möte anordnat av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Svaret på frågan var förvånande för många i salen. Kärnkärnavfallsbolaget SKB:s expert sa att bolaget hade tagit upp nästa – nu 20-åriga – försökspaket i LOT-experimentet utan att berätta det för någon. Det har nu gått sex månader sedan mötet. MKG:s kanslichef ger en personlig betraktelse över bolagets agerande. 

Det var på SSM:s informationsmöte den 16 oktober, 2019. Kärnavfallsbolaget SKB presenterade sitt nya forskningsprogram FUD-2019. Jag hade inte hittat något i forskningsprogrammet om när nästa försökspaket i LOT-experimentet i Äspölaboratoriet skulle tas upp. Detta har varit en viktig fråga för MKG i tio år. LOT är förmodligen den bästa möjligheten vi har att förstå hur koppar och lera fungerar i en riktig slutförvarsmiljö. Och kärnavfallsbolaget SKB har helst velat att experimentet glöms bort.

Jag frågade SKB:s expert på mötet när nästa LOT-försökspaket skulle tas upp. Svaret var att det redan var gjort. Svarets ärlighet måste berömmas. Men svaret förvånade många i salen. Och särskilt kanske mig. MKG har länge krävt att nästa paket ska tas upp i full transparens för alla svenska kärnavfallsaktörer. Och att allt kopparmaterial säkras och även kan analyseras av från kärnavfallsbolaget oberoende expertis. 

Nu verkade det ha blivit tvärtom. Upptaget hade tagits upp i smyg utan någon avsikt att ens publicera resultaten förrän kanske om många år. Det är mycket osäkert hur hur all koppar hanteras, särskilt de varmaste delarna av centralrören i försökspaketen.

Det är två 20-åriga försökspaket som nu tagits upp. Ett paket finns kvar i drift i Äspölaboratoriet. Redan efter att ett femårigt LOT-försökspaket benämnt A2 togs upp i början av 2006, hade jag förstått att LOT-experimentet var viktigt. Det var redan då uppenbart att det var något problematiskt med kopparkorrosionen i försökspaketen. Det gick även rykten om att det inte heller var så bra med hur leran såg ut. 

Det tog nästan tre år för kärnavfallsbolaget SKB att publicera rapporten från femårsupptaget. Jag ägnade mycket tid 2009 och 2010 åt att förstå vad som hänt. Detta dokumenterades i en s.k. samrådsinlaga som Naturskyddsföreningen och MKG skickade till bolaget i december 2010 (se länk nedan). När jag idag går igenom det arbetet igen förstår jag mycket väl varför bolaget under tio års inte ville ta upp nästa försökspaket.

Redan efter fem år, förmodligen efter endast några månader, var syret förbrukat i alla försökspaketen. Jag menar att den oväntat stora korrosionen i femårspaketet absolut inte kan ha orsakats bara av instängt syre. Och det vet bolagets experter också. Om den oförklarbara syrgasfria korrosionen fortsatt i femton år till och kopparytorna är lika skadade som de i 18-åriga FEBEX-försöket är det kört för KBS-metodens kopparkapslar.

I SKB-rapporten om femårsupptaget från 2009 fanns inga metallografiska tvärsnittbilder av kopparytor så det går inte att se hur angripna ytorna var. Dessutom förstördes kopparbitarna i försöket som varit mest uppvärmda och inga bilder visades av eller analyser gjordes av den mest uppvärmda delen av centralröret av koppar. Och sedan dess har bolaget försökt få alla att glömma att försöket finns. Dessutom kan vi faktiskt inte veta om värmen har varit påkopplad i försöken de senaste 10 åren eftersom bolaget har slutat löpande redovisa data från försöken i Äspölaboratoriet. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM bor snarast kräva in information om hur paketen värmts upp.

Men vad är det egentligen som hänt nu? Sedan många år har MKG och dess medlemsorganisationer krävt att nästa försökspaket ska tas upp och bolaget har vägrat. Vi har sagt att det är viktigt att det görs öppet och sedan görs det i smyg. Vi vill att kopparkorrosionen analyseras av oberoende aktörer och det är absolut inte planerna.

När kärnavfallsbolaget SKB förstod att det blivit offentligt att försökspaketen var upptagna tog det två veckor att lägga upp en särskild sida på bolagets hemsida om upptaget. Där fanns några bilder och en del information om upptaget. Där fanns även den oacceptabla uppgiften att inga resultat ska finnas tillgängliga innan regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan är avslutad. 

Men av intresse är att det även finns en film om LOT-upptaget på sidan (länk nedan). Jag undrar varför filmen har gjorts när upptaget gjordes i smyg? Har kärnavfallsbolaget SKB tagit upp LOT-paketen i en förhoppning att det trots allt inte ska vara mer omfattande kopparkorrosion? Har dessutom filmen gjorts av en informationsenhet som inte förstått vad som kan visas eller ej?

Det finns nämligen en del konstigt i filmen. Det finns två försökspaket och varje försökspaket har en varmare del där värmaren sitter och en svalare andra halva. Dessutom är ett försökspaket mer uppvärmt än det andra. Varför är det så stor skillnad på hur leran ser ut?

I en del av filmen visas hur det berg som tagits upp tillsammans med paketen tas loss. Här är en bild som visar på en svartgrå och jämn leryta med bruna inslag innanför berget:

Lera paket

(Källa: Film från SKB AB)

Det som syns är ytan på den 10 cm lera som finns kring det centrala kopparröret med en diameter på 10 cm. Den totala diametern på röret och omgivande leran är 30 cm. Det som syns runt om är det borttagna berget.

Sedan visas hur samma del av försökspaketen frigörs från berg. Det är tydligt att ytan är mörk med bruna inslag. Här är en bild av hur det ser ut: 

Lera paket

(Källa: Film från SKB AB)

Direkt efteråt i filmen visas hur det som måste vara en annan paketdel, förmodligen den svala delen av det svalare paketet, tas isär. Så här ser det ut:

Lerpaket med räfflad lera

(Källa: Film från SKB AB)

Här är leran grå och oförklarligt räfflad. Och det enda kopparrör som visas i filmen, eller på bilderna på hemsidan, ser alltså bara lite påverkat ut.

Men det är anmärkningsvärt att lerorna ser så olika ut. Jag skulle vara mycket intresserad av att få se och hur kopparytan ser ut under den mörka och bruna leran. Och få den ytan analyserad med avseende på korrosion. Och på hela röret. Det kan mycket väl vara den svala delen i det varma röret som visas. Den bruna missfärgningen på andra halvan av försöket kan vara värre. Om missfärgningen kommer från kopparkorrosion är det mycket förståeligt att kärnavfallsbolaget SKB inte vill att någon nu ska få se vad som hänt med kopparytorna i försöket.

Men så kan vi inte ha det! Därför måste bolaget tvingas att öppna upp analysen av all kopparkorrosion i försöket för oberoende aktörer. Och det snarast så att regeringen kan ha ett fullgott vetenskapligt underlag om kopparkorrosion när beslut ska tas om att eventuellt ge tillstånd till ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Upptaget av LOT-paketen är anmärkningsvärt och avslöjande. Jag ser fram emot att få se oberoende analyser av kopparkorrosionen på de varmaste rörytorna. Kärnavfallsbolaget SKB har nu chansen att tillsammans med andra aktörer som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Kärnavfallsrådet klargöra om koppar är ett bra kapselmaterial eller inte. Ta den chansen SKB! Om inte annat än för att visa att kopparkritiker – som jag – har fel!

Göteborg, den 22 mars 2019,

Johan Swahn, kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

P.S. Bilderna är tagna ur SKB-filmen. Det finns även en möjlighet att ladda ner filmen nedan för den som själv vill studerera den närmare. J.S.

Länkar:

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter 101215 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om det nya LOT-upptaget 191105 >>

Se eller ladda ner filmen på LOT-upptaget från MKG:s hemsida för att studera den närmare 200317 (ca 400 MB, högerklicka för att ladda ner) >>

Fler nyheter:

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget 200227 >>

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn 191024 >>

 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Ännu fler nyheter

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >> 

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>
 

Läs mer om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

SKB yttrar sig över remissvar om bolagets komplettering om kopparkorrosionen 191218 >>

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering, 191119 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>

Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering, 191203 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev