MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket

Efter att det blivit känt att två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet tagits upp av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och dess medlemsorganisationer lämnat in två skrivelser till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Detta för att göra myndigheten uppmärksam på att upptaget skett och samtidigt ställt frågor om hur myndigheten avser att ställa krav på redovisning av försöket – vars resultat kan vara av största vikt för kopparkorrosionsfrågan och därmed bistå med avgörande information till regeringen i kärnbränsleförvarsprövningen.

Den 27 november 2019 svarade SSM via en utredare på MKG:s frågor. Föreningen tolkar svaret som att utredaren säger att hans åsikt är att SSM inte kan göra något för att påverka analysen av de upptagna försökspaketen förrän efter all regeringsprövning är avslutad och det finns ett tillstånd enligt kärntekniklagen. 

MKG bemöter idag dessa svar i en ny skrivelse. Föreningen avstår från att i svaret kommentera frågan om vilka befogenheter SSM har för att ta fram ett fullgott vetenskapligt bedömningsunderlag för myndighetens granskning av kärnbränsleförvarsansökan. MKG fokuserar i stället på de skäl som utredaren anger i sak för att SSM inte behöver stödja en kvalitetssäkring av upptaget av LOT-försökspaketen och en skyndsam publicering av resultaten rörande kopparkorrosion.

Den 24 oktober och 19 november 2019 har MKG bett Strålsäkerhetsmyndigheten SSM svara på hur den kunskap om kopparkorrosion i en kärnbränsleförvarsmiljö, som kan erhållas vid det nyligen genomförda upptaget av försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet, ska kunna kvalitetssäkras och publiceras i närtid. MKG ser resultaten från upptaget av de 20-åriga försökspaketen som en viktig del av ett fullgott vetenskapligt beslutsunderlag i regeringens pågående tillåtlighetsprövning av kärnkraftindustrins ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat att resultaten inte kommer att redovisas förrän i SSM:s stegvisa prövning efter att alla regeringsbeslut och tillstånd är klara. MKG gör bedömningen att detta betyder att kärnavfallsbolaget inte kommer att redovisa resultaten förrän upp till fem år har gått, beroende på hur snabbt prövningen av ansökan går. Dessutom har MKG förstått att bolaget, liksom vid tidigare upptag av LOT-paket, inte självmant avser att i detalj redovisa detaljer av hur mycket korrosion som skett på den varmaste delen av centralröret och om det finns gropfrätning där.

Den 27 november 2019 fick MKG svar från en utredare på myndigheten (se länk nedan). Föreningen tolkar svaret som att utredaren säger att hans åsikt är att SSM inte kan göra något för att påverka analysen av de upptagna försökspaketen förrän efter all regeringsprövning är avslutad och det finns ett tillstånd enligt kärntekniklagen. I svaret anger även ett antal skäl i sak till varför myndigheten inte vill stödja en kvalitetssäkring av upptaget av LOT-försökspaketen och en skyndsam publicering av resultaten rörande kopparkorrosion.

MKG kommenterar dessa svar från myndigheten i sin skrivelse till SSM den 20 december 2019 (länk nedan). Föreningen avstår från att i svaret kommentera frågan om vilka befogenheter SSM har för att ta fram ett fullgott vetenskapligt bedömningsunderlag för myndighetens granskning av kärnbränsleförvarsansökan.

MKG fokuserar i stället på de skäl som utredaren anger i sak för att SSM inte behöver stödja en kvalitetssäkring av upptaget av LOT-försökspaketen och en skyndsam publicering av resultaten rörande kopparkorrosion. Föreningen har identifierat 6 punkter med argumentation som framförs: 

1. Kärnavfallsbolagets forskning om kopparkorrosion har en så hög kvalitet att myndigheten numera kan lita på bolagets rapporter med redovisade resultat av forskning som genomförs i bolagets regi;

2. Korrosionsprodukterna som observerats vid upptaget av tidigare LOT-paket visar att de kommer från oxiderande korrosion av koppar;

3. En rapport från kärnavfallsbolaget med resultat av försök som genomförts av företaget Clay Technology ska visa att korrosion av koppar endast sker p.g.a. syrgas;

4. Kärnavfallsbolaget antar att instängd syrgas i deponeringshålen i det planerade kärnbränsleförvaret kan ge en korrosion av upp till 500 mikrometer, så alla försök som visar på mindre korrosion måste bero på korrosion av syrgas;

5. Det finns ett begrepp som heter ”under-deposit corrosion” som kan förklara all korrosion som förekommer i de försök som görs med koppar och lera i en kärnbränsleförvarsliknande miljö; och att

6. Det finns ett försök genomfört av kärnavfallsbolagets systerorganisation i Kanada, med ekonomiskt stöd från kärnavfallsbolaget, visar att koppar inte korroderar i en syrgasfri miljö.

MKG kommenterar utredarens synpunkter på dessa punkter i varsitt avsnitt i skrivelsen. Och menar att inget av punkterna gers stöd för att inte snabbt analysera och publicera resultaten från LOT-upptaget.

Föreningen påpekar även att utredaren i skriftväxlingen tyvärr har förlitat sig uteslutande på kunskapsinhämtning från av kärnavfallsbolaget och dess systerorganisationer i andra länder, vilket ger en uppenbart otillräcklig information om kunskapsläget rörande processer som kan påverka kopparkapselns integritet i en kärnbränsleförvarsmiljö.

MKG avslutar skrivelsen med att säga att det ligger i allas intresse, inte minst framtida generationers, att det finns ett fullgott beslutsunderlag för hur koppar beter sig i en kärnbränsleförvarsmiljö innan regeringen kan ta ett beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken. Då måste den kunskap om kopparkorrosion i en kärnbränsleförvarsmiljö som kan erhållas vid det nyligen genomförda upptaget av försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet kvalitetssäkras och publiceras i närtid.

Läs hela MKG:s svar till SSM den 20 december 2019:

MKG:s svar till SSM rörande kvalitetssäkring och redovisning av resultat från LOT-försöket, 191220 >>

Här finns SSM:s svar till MKG från 27 november 2019:

SSM:s svar till MKG på frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultat från LOT-försöket, 191127 >>

Fler nyheter om LOT-upptaget:

MKG kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget, 200122 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

 

Läs mer om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering, 191119 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering, 191203 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev