Kärnavfallsrådet lämnar ett slutbetänkande till regeringen

Regeringen har beslutat att lägga ner Kärnavfallsrådet vid årsskiftet. Inför nedläggningen har rådet tagit fram ett slutbetänkande som skickats in till regeringen. Slutbetänkandet fokuserar på ett fortsatt behov, i den pågående kärnbränsleförvarsprocessen och i eventuella nya processer, av de funktioner rådet haft. Det gäller t.ex. att bidra med bredare och tvärvetenskapliga samhällsperspektiv på slutförvarsfrågor samt att skapa olika arenor för dialog mellan en bred skara aktörer.

Kärnavfallsrådet utgår i betänkandet från de funktioner rådet har haft och lägger för varje funktion fram ett förslag på hur denna funktion skulle kunna hanteras i framtiden. Här är förslagen:

1. Utreda och belysa frågor

Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som framgent genom insyn och rådgivning medverkar i den pågående slutförvarsprocessen och likartade nya processer.”

2. Tvärvetenskaplighet leder till nya, andra och bredare kunskapsunderlag

Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som bidrar med breda samhällsperspektiv på slutförvarsfrågor.”

3. Informationsbevarande, kunskap genom generationer och samhälleligt minne

Förslag: Att regeringen föreskriver att SKB beskriver arbetet med frågan om kunskaps- och informationsöverföring i kommande Fud- program.

Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans med uppgift att föra dialog och gynna samverkan i frågor om kunskaps- och informationsbevarande.”

4. Engagera olika aktörer

Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som verkar för deltagande, öppenhet, insyn och transparens.”

5. Granska SKB:s arbete

”Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som gör en självständig granskning av SKB:s ansökningar och övriga redovisningar, inklusive uppdaterade säkerhetsredovisningar i den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen för tillståndgiven verksamhet.”

6. Granskning av Fud-programmet – forskning, utveckling och demonstration

”Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskapligt kompetent instans som gör en självständig granskning av kommande Fud-program.”

7. Självständig bedömning av kärnavfallsområdet

Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som gör en regelbundet återkommande och självständig bedömning av det aktuella läget på kärnavfallsområdet.”

8. Seminarier och arenor för dialog

Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som verkar för informations- och meningsutbyte mellan olika aktörer genom seminarier, rundabordssamtal, medling i kontroverser etc.”

9. Internationell och bred omvärldsbevakning

Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som följer den internationella utvecklingen på kärnavfallsområdet samt rapporterar denna till berörda svenska organisationer och myndigheter.”

10. Avveckling och rivning

”Förslag: Att regeringen säkerställer att det finns en tvärvetenskaplig instans som har överblick och bevakar frågor i relation till avveckling och rivning av kärnkraftreaktorer.”

Huvudförslag

Kärnavfallsrådet avslutar slutbetänkandet med ett par huvudförslag på hur ovanstående förslag och funktioner säkerställs finansiellt och organisatoriskt i den fortsatta processen. Rådet menar att det finns olika möjligheter till detta. Antingen kan funktionerna säkras genom olika uppdrag till olika organisationer eller helst genom en sammanhållen instans. Detta leder fram till två förslag:

”Förslag: Att regeringen uppdrar åt exempelvis SSM eller någon statlig forskningsfinansiär (Formas, Vetenskapsrådet, Energimyn- digheten, Vinnova) att inrätta och finansiera ett självständigt tvär-vetenskapligt centrum för forskning om kärnavfallshantering vid något av landets universitet. Syftet med detta centrum är att säkerställa existensen av en tvärvetenskapligt kompetent instans som genomför de i betänkandet föreslagna uppgifterna.

Förslag: Att regeringen upprättar en ny fristående kommitté liknande Kärnavfallsrådet, men med ett uppdaterat direktiv i linje med de i betänkandet föreslagna uppgifterna.”

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att bägge huvudförslagen bör utredas och genomföras.

Till rådets betänkande bifogas fem bilagor.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets slutbetänkande: Inför fortsättningen av pågående slutförvarsprocess och eventuella nya processer (Dnr Komm2022-00816-M 1992-A), 221229 (med bilagor)>>

Kärnavfallsrådets slutbetänkande: Inför fortsättningen av pågående slutförvarsprocess och eventuella nya processer (Dnr Komm2022-00816-M 1992-A), 221229 (utan bilagor)>>

Bilaga 1. Kommittédirektiv 2018:18

Bilaga 2. Kärnavfallsrådets syn på behovet av öppenhet och insyn

Bilaga 3. Rådets granskning av Fud-program 2022 och förslag till författningsändring, 221229 >>

Bilaga 4. Kärnavfallsrådets Informationsblad 2022:1: Vad vet vi och vad behöver vi veta – ett seminarium om den kommande processen för ett slutförvar för använt kärnbränsle

Bilaga 5. Kärnavfallsrådets betydelse för processen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige. Utvärdering av Kärnavfallsrådet utförd av Oxford Research AB

Fler nyheter:

Nyhet om av Kärnavfallsrådet yttrar sig till regeringen om forskningsprogrammet Fud-22, 221229 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet hade en avslutande träff med presentation av en utredning, 221206 >>

Nyhet om att den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 221103 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet begär regeringen om förlängt uppdrag i stället för nedläggning, 220908 >>

Nyhet om att regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev