Myndighetens granskningsplan

Myndighetens tillståndsprövning organiseras i ett huvudprojekt och fyra delprojekt. De fyra delprojekten ansvarar för den vetenskapliga sakgranskningen. Huvudprojektet samordnar och styr delprojekten samt ger dem förutsättningar för att granska. De fyra delprojekten benämns:

  1. Uppförande och drift av CLINK (CLINK)
  2. Uppförande och drift av slutförvaret (UDS)
  3. Slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet (GLS)
  4. Slutförvarssystemet

Förutom dessa delprojekt finns också ett forum där gränsöverskridande frågor mellan delprojekten diskuteras. Detta forum, SIR (Safety Integration Review) består av bl.a. av projektledaren, delprojektledarna och sakkunniga inom kritiska områden.

Myndigheten har lagt upp följande granskningsplan: 

Förbereda

- Inledande bedömningar av delprojekten för att se om ansökningarna är formellt kompletta.

- Efter redovisningar från respektive delprojekt och diskussioner i SIR-gruppen tas ett beslutsunderlag fram till styrgruppen. Möjliga beslut är:

  • Gå vidare till den inledande sakgranskningen
  • Gå vidare till den inledande sakgranskningen men begära kompletteringar
  • Begär kompletteringar och invänta kompletteringar innan sakgranskning börjar

Den inledande sakgranskningen avslutades den 31 maj 2011 i och med att myndigheten beslutade att gå vidare till den inledande sakgranskningen och begära vissa formell kompletteringar.

Sakgranska

Delmoment genomföra:
Myndigheten skickar ut ansökningsunderlaget på remiss, där remissinstanser har 12 månader på sig att komma in med synpunkter (till den 1 juni 2012). Myndigheten kommer fram till och med början av 2012 att ha en inledande granskningsfas för att få en övergripande bild av ansökningsunderlaget. Därefter startar de sin huvudgranskningsfas där frågor identifieras, utvärderas och avslutas successivt.

- Delmoment Samråd och remissförfarande och fastställande av granskningsrapport:

Myndigheten slutför arbetet med granskningsrapporterna och förslag till yttranden tas fram. Kärnavfallsbolaget SKB ges möjlighet att yttra sig över uppgifter som tillförts av annan part.

Besluta

- Myndigheten fattar beslut i tillståndsärendet. Möjliga beslut är:

  • Fortsatt beredning av ärendena
  • SSM:s yttranden överlämnas till regeringen respektive Miljödomstolen

Avsluta

- Myndigheten underrättar beslutet och avslutar beredningen av tillståndsärendet.

 

Här hittar du mer information:

Om prövningsprocessen på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Här finner du Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsplan, reviderad 141111 >> (se bilagan, sid.4)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev