Myndighetens diarium SFR-2

Till skillnad från diariet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du här direkt ladda ner de diarieförda handlingarna du är intresserad av. 

I högermenyn hittar du:

- SSM 2022-1705 Dialog med SKB inför ansökan om uppförande av utbyggnad av SFR

SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan

- SSM 2014-5966 Ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

SSM 2015-725 Begäran av kompletteringar och svar

SSM 2015/4192 - Beredning av ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

- SSM2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen >>

Andra ärenden
Andra ärenden rörande SFR 2-prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten som inte finns för nedladdning på MKG:s hemsida listas nedan. Du kan se deras respektive innehållsförteckning i och begära ut dokumenten där: Strålsäkerhetsmyndighetens E-diarium >>

- SSM2015-656 Förfrågan angående komplettering av SKBs ansökan om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

SSM2015-756 - Kommunikation med SKB i samband med ansökan om utökad verksamhet vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SSM2015-1640 - Remiss - Begäran om yttrande angående SKB:s SFR-ansökan

SSM2016-1734 - Kontakt i säkerhetsfrågor beträffande kärnanläggningar vid gränserna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

SSM2016-3477 - Nacka tingsrätt - Svensk kärnbränslehantering AB angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev