Domstolsprövningen

Detta har hänt:
I mars 2011 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Efter inlämnandet av ansökan begärde domstolen in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna bollades mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i tre omgångar. Den 29 januari 2016 kungjorde domstolen ansökan. Remissinstanserna gavs tillfälle att under 2016 och 2017 lämna synpunkter i sakfrågor, vilka kärnavfallsbolagets bemötte. Domstolens huvudförhandling om ansökan pågick under hösten 2017 i Stockholm, Oskarshamn och Östhammar.

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >>

Aktuellt:
Ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem hanteras av mark- och miljödomstolen efter regeringens beslut om tillåtlighet. MKG publicerar kontinuerligt domstolens dagbok och aktbilagor. Följ målet här >>

SKB har fram till den 30 juni 2023 på sig att lämna in ett yttrande med yrkanden och villkorsförslag. Domstolen kommer att prioritera SKB:s andra pågående mål. Du hittar domstolens senaste beslut i rättegången här, aktbilaga 871:
Aktbilagor 2021 och framåt >>

Regeringen fattade den 26 augusti 2021 beslutet att separera ansökan om en ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, från den mer omfattande prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem. Den 22 juni beslutade mark- och miljödomstolen att ge tillstånd att utöka Clab tillsammans med ett villkor att kylningen av Clab förbättras och att bolaget har två år på sig i en prövotid att presentera hur det bäst ska kunna ske. 
Läs MKG:s nyhet om tillståndet >>

 

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev