Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

MKG:s yttrande om det finska kärnkraftsbolaget Fennovoima OY:s kärnavfallsplaner

Naturvårdsverket har samlat in synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner om den nya ryska kärnkraftsreaktorn som det finska kärnkraftbolaget Fennovoima OY vill bygga i norra Finland. 

 

Länkar

Naturskyddsföreningen och MKGs andra yttrande om kompletteringsbehov

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Naturskyddsföreningen och MKG:s överklagan på SKB:s dispens från artskyddsförordningen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde och SKB har ansökt och fått dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har överklagat beslutet. 

Naturskyddsföreningen och MKGs yttrande om vikten av en sammanhållen prövning

Den 8:e februari hade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte. Efter mötet har sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, framfört att SSM bör ta ansvar för strålsäkerhetsfrågorna och att domstolen skulle kunna arbeta med de andra frågeställningarna.

Naturskyddsföreningen och MKGs kompletteringsyttrande om en öppen kopparkorrosionsforskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen.

MKG:s yttrande över genomförandet av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning

Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. 

Naturskyddsföreningen och MKG kompletteringsyttrande med engelsk översättning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningens och MKGs yttrande till SSM och domstol om slutförvarsansökans kompletteringsbehov

Till Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM 2011/3522 och till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt - M1333-11

Naturskyddsföreningen och MKG:s delyttrande om tillgången till rapporter

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG delyttrande inom kompletteringsfasen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Föreningarna vill ha tillgång till samtliga företagsinterna rapporter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med forskningsresultat mm som rör slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över förslag till ny strålsäkerhetslagstiftning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har svarat på Miljödepartementets remiss på förslaget att lägga in de delar av kärntekniklagen och strålskyddslagen som rör strålning som ett kapitel i miljöbalken. Föreningarna är i huvudsak positiva till utredningen.

Logga in