28 juni 2010 |

Yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Inför publiceringen av rapporten från workshopen har rådet publicerat några yttranden om kopparkorrosion som inkommit till rådet efter mötet. Ett är ett särskilt yttrande från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Seetharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. 

Efter de vetenskapliga diskussioner som först efter Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga workshop i november 2009 har några yttranden inkommit till rådet. Ett särskilt yttrande har inkommit från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Seetharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Yttrandet anges vara ett svar på en fråga från rådets kanslichef Eva Simic. Christofer Leygraf är professor i korrosionslära och Seshadri Seetharaman är professor i materialprocessvetenskap.

Leygrafs och Seetharamans yttrande finns nedan och avslutas med följande slutsats på engelska:

”In all, we conclude that the statement that copper corrodes in water without dissolved oxygen does not violate any thermodynamic principles, and we also notice that copper corrosion rates slower than 1 µm per year are hard to find under any exposure condition.”

Slutsatsen i yttrandet är alltså att kopparkorrosion i vatten utan löst syre inte bryter mot termodynamiska principer, vilket bland annat flera av de internationella experterna på seminariet och kärnavfallsbolaget SKB länge hävdat. Dessutom påpekar professorerna att det är mycket svårt att finna några miljöer där koppar korroderar med en hastighet på mindre än en mikrometer per år. Samtidigt kräver säkerhetsanalyserna för ett slutförvar att korrosionshastigheten är flera tiopotenser lägre.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är av yttersta vikt att kärnavfallsbolaget SKB får klarhet i hur koppar korroderar i en verklig slutförvarsmiljö och inte endast i modeller i säkerhetsanalysen som förmodligen inte tar hänsyn till alla kopparkorrosionsprocesser. Detta måste göras innan en ansökan om att få bygga ett slutförvar lämnas in.

Länkar:

Yttrandet "Copper corrosion in water without dissolved oxygen" av KTH-professorerna Leygraf och Seetharaman >>

Om workshopen på Kärnavfallsrådets hemsida med bland annat yttrandet från Leygraf och Seetharaman >>

Nyhet på MKG:s hemsida om rapporten från Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium >>

Logga in