16 april 2012 |

Tveksamheter i SKB:s komplettering till SSM om kopparkorrosion

Den 16 april har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, begäran om kompletterande information om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. SKB fortsätter att tona ner betydelsen av den vetenskapliga kritik som framförts om att kopparkapslarna i ett kommande slutförvar kan komma att korrodera. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG anser att alla frågor kvarstår som obesvarade och att de svar som ges är i många stycken missvisande. SKB säger att bolaget kommer att ta fram ytterligare underlag till sommaren 2013.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärde den 14 februari kompletterande information angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten som underlag i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. SSM önskade ”klargörande om hur denna korrosionsprocess kan påverka kopparkapslarnas långsiktiga integritet och säkerhetsanalysens resultat” och skickade med fem punkter med frågor. Den 16 april har SKB skickat in sitt svar där de försöker svara på SSM:s fem punkter och samtidigt försöker tona ner betydelsen av frågorna. Bolaget har även lagt stora PR-resurser för att föra fram denna bild på hemsidan. 

SKB sammanfattar sitt svar i följande slutsats och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kommentarer finns nedanför:
 

” SKB anser fortsatt att det vetenskapliga stödet för existensen av den påstådda korrosionsprocessen är svagt. De teoretiska studier som tillkommit (Macdonald och Sharifi-Asl, 2011 samt Korzhavyi m fl, 2012) ger ingen anledning att ompröva denna slutsats. Den experimentella studien av Becker och Hermansson (2011) bekräftar observationerna av vätgasutveckling i experimenten av Hultquist m fl, men ger inget nytt stöd för att anta att vätgasen orsakas av kopparkorrosion på det sätt som anges av Hultquist m fl. SKB anser vidare att det är önskvärt att finna en förklaring till vätgasutvecklingen i de citerade experimenten och driver ett forskningsprogram i detta syfte. 

I säkerhetsanalysen SR-Site visades att om processen skulle finnas på så sätt som påstås i t ex Szakálos m fl 2007 har den liten betydelse för kopparkapselns livslängd i ett slutförvar i Forsmark. De kompletteringar till redovisningen i SR-Site, som på SSM:s begäran lämnats ovan, visar fortsatt att om processen skulle finnas har den liten betydelse för den långsiktiga säkerheten för samtliga fall där kvantitativt underlag finns för beräkningar. För ett fall med mikrobiell konsumtion av vätgas och där bufferten tänks eroderad så att kopparkapseln är direkt exponerad för grundvatten kombinerad med ett antagande om den föreslagna processen krävs ytterligare underlag för att göra en rimlig uppskattning av omfattningen. Ett av experimenten inom SKB:s forskningsprogram kring kopparkorrosion i rent vatten syftar till att studera eventuell inverkan av mikrober, medan huvudinriktningen i programmet är att klarlägga orsaken till de observerade vätgasutvecklingarna.

SKB avser att senast 2013-06-30 till SSM ge en uppdaterad redovisning av kunskapsläget kring den av Hultquist m fl påstådda korrosionsprocessen samt av dess hantering i analysen av långsiktig säkerhet.”

 

Även om de frågeställningar som diskuteras av kärnavfallsbolaget SKB i sin komplettering är komplicerade ser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tydliga genomgående mönster. När bolaget säger att de svarar på frågorna från SSM sägs genomgående att det inte finns något svar på frågorna eftersom de korrosionsmekanismer och korrosionsprodukter som KTH-forskarna säger kan finnas inte är bevisade och därför finns det ingen kunskap som kan användas för beräkningar. Detta är särskilt tydligt i svaret på fråga 1 med tillhörande appendix 1 där bolaget säger att det inte är vetenskapligt meningsfullt att svara på frågan och att det skulle vara ett tillräckligt svar. MKG menar att detta inte är acceptabelt eftersom myndigheten frågade efter analyser utgående från antagandet att KTH-forskarna har rätt i det de framför och ville ha svar eller en tidsplan för att få ram svar. Det är SKB:s ansvar att ta fram det underlag som behövs för att svara på frågorna. Bolaget hänvisar till ett stort antal pågående försök och utredningar. Flertalet av dessa har pågått i flera år utan att det har redovisats några resultat från arbetena. Frågan är om detta beror på att resultaten från försöken visar på saker som bolaget ”inte tror på” och därmed inte vill publicera.

Ett annat mönster är att bolaget ofta hänvisar till analyser som förutsätter att leran har uppnått ett idealtillstånd, som är en förutsättning för den långsiktiga säkerhetsanalysen. Detta trots att det stora problemet är om kopparkorrosion förekommer i stor utsträckning innan leran hunnit svälla och bli tät, dvs då antagandena i säkerhetsanalysen inte gäller t ex rörande transportbegränsning för eller tillgångsbegränsning av olika ämnen.

I svaret på fråga 5 tillkommer problemet att det försök som det hänvisas till i bilaga 2 är helt felaktigt utfört för att visa på om väte från korrosion kan tränga in i koppar. Att göra ett försök där en kopparyta utsätts för ett vätgastryck i molekylär form är meningslöst om det handlar om att undersöka hur atomär vätgas kan tränga in i metallen. Försöket visar på resultat som redan är kända och det kan ifrågasättas varför det överhuvudtaget är gjort i stället för ett försök som undersöker det som är intressant.

MKG anser att det är uppenbart att det finns väldigt mycket att komplettera ansökan med rörande kopparkorrosionsproblematik och arbetar vidare med att ta fram önskemål om kompletteringar till det yttrande som ska lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast den 1 juni.

SKB säger att de kommer att återkomma med en ny redovisning senast den 30 juni nästa år. Hur detta kommer att stämma överens med de då pågående diskussionerna om kompletteringskrav mellan bolaget, myndigheten, domstolen och andra aktörer får framtiden utvisa.

 

Länkar 

SKB:s komplettering om information om kopparkorrosion skickad till SSM 120416 >>

Bilaga 1 ”Effects of chloride on ”what if” calculation of copper corrosion”, 120412 >>

Bilaga 2 ”Analysis of a model for hydrogen bubble nucleation and growth in copper”, 120413 >>

Om kompletteringen på SSM:S hemsida >>

OM kompletteringen på SKB:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 120214 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skickar kompletteringen om kopparkorrosion den 16 april, 120320 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM-rapporten som bekräftar KTH-forskarnas kopparkorrosionsförsök, 111220 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB skriver till SSM om kopparkorrosion, 111230 >>

Mer information om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Mer information om hur myndighetens prövningsprocess går till på MKG:s hemsida >>

Logga in