24 augusti 2012 |

Trettonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 24 augusti träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö för trettonde gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet presenterades för första gången resultat från de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Resultaten visade sig vara svåra att tolka utan ytterligare försök. På mötet tog Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, upp referensgruppens roll i prövningen av slutförvarsansökan. 

Uppdatering: Mötesanteckningarna är klara och finns att ladda ner nedan

På referensgruppsmötet lyfte MKG frågan om referensgruppens arbete och hur det ska ses i ljuset av den pågående prövningen av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Den 1:a juni lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med krav på kompletteringar av ansökan. I yttrandet krävde föreningarna en betydligt större öppenhet rörande SKB:s forskning än den som SKB har i relation i referensgruppen. MKG har redan från början i sitt deltagande i referensgruppen har arbetat för att gruppen ska kunna få insyn i hela SKB:s forskning om kopparkorrosion. I viss mån har insynen ökat men de krav som föreningen ställer i yttrandet går mycket längre. MKG ser därför nu över sitt deltagande i referensgruppen.

På mötet presenterades de försök vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet som upprepat KTH-forskarnas experiment med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. Nedan finns den presentation som Mats Boman gjorde på mötet. Huvudresultatet var att Ångströmlaboratoriet på samma sätt som KTH-forskarna och Studsvikslaboratoriet, som upprepat försöket på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, fick vätgasutveckling. Däremot producerades mindre vätgas i Uppsalaförsöket. Uppsalaforskarna har även fått vätgasutveckling, men på en lägre nivå även utan en kopparbit i försöksutrustningen, vilket kan bero på att man använt en kopparpackning i utrustningen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att försöken nu fortsätter och undersöker hur systemet reagerar på upprepade utsläpp av vätgasen som produceras. Om vätgasutveckling fortsätter visar det att det inte bara är fråga om en ytreaktion. Dessutom är det viktigt att undersöka hur vätgasutvecklingen beror på hur ytstrukturen är på den kopparbit som undersöks och i ett senare skede hur processen kan pågå i en slutförvarslikande miljö. 

På mötet ville Gunnar Hultquist från KTH göra en presentation. Eftersom de inte lyckades med att visa presentationen fick Gunnar Hultquist redogöra för den utan att visa bilder. I efterhand har han skickat ut presentationen till gruppen och de finns nedan. 

Gunnar Hultquists presentation var en beskrivning av vilken grundläggande kunskap som behövs för att förstå om hur koppar påverkas av väte och syre som kan tränga in i koppar som korroderar i närvaro av vatten i en syrgasfri miljö. Han menar att det går att få fram den mesta av den information som behövs genom att göra analys med kvantitativ termisk desorptionsspektroskopi (TDS) vid relevanta temperaturer.

Sist på mötet redogjorde projektledaren Kjell Andersson för ett utkast till en vetenskaplig artikel om referensgruppens arbete.

Dagordningen för mötet och presentationerna som gjordes finns nedan. Mötesanteckningarna kommer att publiceras här så fort de är klara.

 

Länkar:

Dagordning för mötet >> 

Mötesanteckningar >> 

Bilaga A Mats Boman ”Slutförvaring av radioaktivt avfall: kopparkapseln” >>

Bilaga B Gunnar Hultquist ”Fundamental knowledge required for safe long time exposure of copper” >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s  yttrande med krav på öppenhet i SKB:s forskning (avsnitt 2.4 och bilaga 1) >> 

Om referensgruppens arbete på kärnavfallsbolaget SKB:s hemsida >>

Nyhet om det tolfte referensgruppsmötet 2012-05-07 >>

Nyhet om det elfte referensgruppsmötet 2012-02-01 >>

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in