Aktuellt

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning av SKB:s mål

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har fyra pågående mål hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, samtliga i samma område i Forsmark. Det är fråga om målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle, målet om SFR 2, målet om utökad hamnverksamhet samt målet om artskyddsdispens.

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande i kärnbränsleslutförvarsmålet

Den 17 oktober lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in ett bemötande på de remissyttranden i sak som inkommit under våren 2016 till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bolaget lämnade även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet. Domstolen skickade den 22 november ut bemötandet m.m.

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare

Den 22 november tog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nya beslut om den fortsätta handläggningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 10 november om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 10 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Under mötet diskuterades bl.a.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 9 november om SSM:s systemövergripande granskningsrapport

Den 9 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om frågeställningar som tas upp i SSM:s systemövergripande granskningsrapport om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle.

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag har fyra aktuella mål vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och bl.a. samordningen av hanteringen av de kumulativa effekterna från varje sökt anläggning har blivit en fråga som domstolen anser viktig.

SKB anser att remissynpunkter inte behöver bemötas

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB väljer att inte besvara remissinstansernas synpunkter i sakgranskningen av ansökan om ett slutförvar hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De anser att frågorna redan är besvarade i kompletteringsfasen eller att de ändå kan hanteras i SSM:s prövning senare – efter ett regeringstillstånd.

Proposition om ny finansieringslagstiftning väntas i vår

Miljö- och energidepartementet arbetar med en proposition till riksdagen om ändringar i finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. En del av underlaget för propositionen är den utredning som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden redovisade juni 2013, med förslag om en betydande revidering av nuvarande lagstiftning.

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 24 oktober in sitt bemötande till mark- och miljödomstolen på de synpunkter på slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som lämnats in i Esbo-samrådet under våren 2016.

Informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 19 oktober ett informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, redovisade sitt senaste forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud-16) för remissinstanser. På mötet presenterade också SSM hur myndigheten planerar att genomföra granskningen av programmet.

Logga in