Aktuellt

SKB meddelar att komplettering om kopparkorrosion kommer den 16 april

SKB har meddelat att bolaget kommer att skicka sitt svar på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, begäran om mer information om korrosion av koppar i syrgasfritt vatten den 16 april.

Protokoll klart från det första övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 15 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten det första övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet syfte var att ge en lägesbild från respektive organisation och diskutera former för framtida möten och kommunikation.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar ytterligare underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och yttranden i FUD-processen.

SSM förtydligar avsikten med slutförvarsremissen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat en skrivelse till de instanser som den 7 juni 2011 fick remissen rörande kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärde den 14 februari kompletterande information angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten som underlag i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB skriver till SSM om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, skickade den 30 december ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med vad de menar är ett klargörande angående kopparkorrosion.

Naturskyddsföreningen och MKG får förlängd remisstid av domstolen

Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd tid av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 16 april till den 1 juni 2012 att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Länsstyrelsen i Uppsala län har sökt och fått beviljat samma slutdatum.

Naturskyddsföreningen och MKG ansöker åter om förlängd remisstid till domstolen

Den 18 december inkom Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, åter med en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om förlängd tid att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Internationell granskningsgrupp genomför utfrågningar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under veckan 12-16 december anordnat mötesdagar där en internationell granskningsgrupp utsedda av kärnenergibyrån OECD/NEA fått tillfälle att ställa frågor till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om den inlämnade slutförvarsansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Oskarshamn och Östhammar ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov

Den 21 november skickade Oskarshamns och Östhammars kommuner in varsin likalydande skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med en begäran om mer tid för att behandla remissen om kompletteringsbehov av ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Logga in