Aktuellt

SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har förelagt sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att senast den 2 april 2013 svara på de inkommande remissvaren med krav på kompletteringar av slutförvarsansökan. Detta efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet, som sista remissinstanser, lämnat in sina synpunkter i slutet av oktober.

Kärnavfallsrådet yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till mark- och miljödomstolen

Regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 31 oktober skickat in sitt remissvar till mark- och miljödomstolen. I yttrandet ger Kärnavfallsrådet sina synpunkter på vad som behöver kompletteras i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen och SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är på väg att avsluta den inledande sakgranskningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. SSM har idag skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen där de ställer omfattande kompletteringskrav i domstolens prövning enligt miljöbalken.

SKB anger tidsplan för kopparkorrosionsexperiment i syrgasfri miljö

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomför sedan våren 2011 en tillståndsprövning av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På SSM:s och SKB:s tredje avstämningsmöte den 19 juni 2012 diskuterades frågor som rör kopparkorrosion.

Östhammar kommun kompletterar sitt tidigare inskickade yttrande till domstolen

Bergmassorna från byggandet av slutförvaret riskerar att inte kunna återanvändas vid ex. byggande av nya vägar. Det planerade tillfälliga bergupplaget riskerar att bli mer eller mindre permanent.

Brister i SKB:s ansökan om inkapslingsanläggningen Clink

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gjort en inledande granskning av den del av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan som gäller inkapslingsanläggningen (Clink). SSM kräver nu att SKB kompletterar ansökan på flera punkter.

MKG och Oss arrangerar tre kärnavfallsseminarier

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, arrangerar tre kärnavfallsseminarier i november och december. De inbjudna talarna kommer att presentera sin syn på viktiga aktuella frågeställningar inom kärnavfallsområdet.

SKB planerar första svar på SSM:s krav på kompletteringar om kapseln till årskiftet

Strålsäkerhetsmyndigheten begärde den 13 september att sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, kompletterar sin ansökan med redovisningar av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten. Nu svarar SKB att de avser skicka in strategier och tidsplaner för när frågeställningarna i begäran kan besvaras senast den 31 december.

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan

Den 1 juni skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB har kommenterat remissynpunkterna om djupa borrhål

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick den 28 juni ett brev från Strålsäkerhetsmyndigheten, där myndigheten bad bolaget att kommentera de inkomna synpunkterna om den bristande redovisningen av alternativa metoder.

Logga in