Aktuellt

SKB lämnar in plan för komplettering av SSM-frågor från december 2012

Den 15 februari lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en plan för hur bolaget tänker svara på Strålsäkerhetsmyndighetens kompletteringskrav som skickades till bolaget i december 2012.

Domstolen och SSM har diskuterat samordningen av prövningen

Den 8:e februari möttes Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i en muntlig förhandling. På mötet presenterade SSM sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att få in kompletteringar till slutförvarsansökan från kärnavfallsbolaget SKB. SSM ansåg att det var viktigt med en gemensam kungörelse av ansökan av domstolen och myndigheten.

Korrosions- och kapselfrågor på SSM:s fjärde avstämningsmöte i sak med SKB

Den 2 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det fjärde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom SKB:s inskickade svar på SSM:s begärda kompletteringar om kopparkorrosion och kapselfrågor.

SSM: ”Koppar korroderar i syrgasfritt vatten”

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 25 januari publicerat en forskningsrapport som visar att korrosionsprocessen för koppar fortskrider i syrgasfritt vatten. Detta betyder att korrosionen inte stannar på ytan av metallen utan tränger sig in i den och bryter ner den. Denna information är viktig i SSM:s granskning av ansökan om ett slutförvar för använt bränsle. 

SKB meddelar svarsdatum rörande kompletteringskrav om MKB, slutförvarsanläggningen och långsiktig säkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2012 begärt omfattande kompletteringar bl.a. om slutförvarsansökans miljökonsekvensbeskrivning, MKB, om slutförvarsanläggningen och om slutförvarets långsiktiga säkerhet.

Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Yttrandena gäller krav på kompletteringar av ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark.

SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under året skickat flera omfattande kompletteringsbegäranden till kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Bolaget har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle som granskas enligt kärntekniklagen hos SSM.

Utbyte av synpunkter om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan hos Kärnavfallsrådet

De 6 dec anordnade Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, ett runda-bordsmöte. På mötet deltog av rådet utvalda remissinstanser till mark- och miljödomstolen, alla aktiva i granskningen av slutförvarsansökan.

Protokoll klart från det andra övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt andra övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Frågor om kriticitet på SSM:s tredje sakavstämningsmöte med SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det tredje avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kriticitet som myndigheten gjort.

Logga in