Aktuellt

Avstämningsmöte med SKB om kopparkorrosion, lera och grundvattenkemi

Den 23 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det femte avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

MKG arrangerar seminarium om slutförvarsprövningen och SFR den 16 maj

På eftermiddagen torsdagen den 16 maj arrangerar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ett öppet seminarium i Stockholm med inbjudna talare från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under seminariets första hälft kommer myndigheten berätta om den pågående prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB lämnar haltande kompletteringar till SSM: Avvisar åter krav på djupa borrhål som alternativ i MKB:n

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lämnade den 29 oktober in sitt yttrande till mark- och miljödomstolen med önskemål om kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samtidigt ställdes önskemål av kompletteringar, bl.a. rörande miljökonsekvensbeskrivningen direkt till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SKB lämnar yttrande till domstolen: Avvisar kompletteringskrav om långsiktig strålsäkerhet och djupa borrhål

Efter ett föreläggande från mark- och miljödomstolen i november 2012 har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB den 2 april lämnat in sina synpunkter på tidigare inskickade remissvar om kompletteringskrav på slutförvarsansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Kärnavfallsbolaget är generellt avvisande till de flesta krav på kompletteringar.

Naturskyddsföreningen: SKB säger nej till alternativa slutförvar av radioaktivt avfall

Industrins kärnavfallsbolag SKB säger nej till att komplettera ansökan för att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark.

SKB svarar inte på kompletteringar om Clink förrän i juli 2014

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick under hösten 2012 omfattande kompletteringsbegäranden från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Protokoll klart från det tredje övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 26 mars höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt tredje övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, som en del av tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Domstolen har träffat SKB och SSM för att diskutera handläggningstiden

Den 11:e mars genomförde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en muntlig förhandling med kärnavfallsbolaget SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM med avsikten att diskutera handläggningstiden för prövningen enligt miljöbalken av slutförvarsansökan för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG skriver till domstolen om vikten av en sammanhållen prövning

Den 8:e februari hade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte. Efter mötet har sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, framfört att SSM bör ta ansvar för strålsäkerhetsfrågorna och att domstolen skulle kunna arbeta med de andra frågeställningarna.

SGU har skickat in sitt yttrande om kompletteringsbehov till mark- och miljödomstolen

Den 2 november 2012 fick Sveriges geologiska undersökning, SGU, frågan om vilka kompletteringsbehov det finns i ansökan om ett slutförvar av mark- och miljödomstolen. SGU har den 21 februari 2013 skickat in sitt svar. SGU vill bl.a.

Logga in