Aktuellt

Domstolen ändrar tidsplanen igen: Samtidig kungörelse viktig

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 6 augusti uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Genom ändringen bekräftar domstolen att den vill att deras kungörelse av ansökan enligt miljöbalken sker vid ungefär samma tidpunkt som Strålsäkerhetsmyndighetens kungörelse enligt kärntekniklagen.

SKB:s dispens från artskyddsförordningen överklagad av Naturskyddsföreningen och MKG

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde och SKB har ansökt och fått dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har överklagat beslutet.  

SKB lämnar juni-kompletteringar till SSM och domstolen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 28:e juni skickat in 24 kompletteringar och förtydliganden till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar bolagets slutförvarsansökan. Bolaget skriver bland annat om de resultatlösa försöken de utfört om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.

SSM uppdaterar sin tidplan i tillståndsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat en skrivelse till mark- och miljödomstolen och meddelat ändringar som gjorts i myndighetens tidplan för prövningen av slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SSM:s sjätte avstämningsmöte i sak med SKB: Frågor om kompletteringar, tidplan och SFR

Den 4 juni träffades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB på sitt sjätte avstämningsmöte om sakfrågor under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades läget när det gäller leverans av kompletterande underlag från SKB, myndighetens tidplan samt frågor om SFR. 

SSM gav raka svar på MKG:s seminarium

Eftermiddagen den 16 maj anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett seminarium med inbjudna talare från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Seminariet handlade om prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt aktuella frågeställningar som rör SFR, slutförvaret för låg- och medelaktivt kortlivat kärnavfall.

Domstolen ger möjlighet att svara på SKB:s yttrande

Remissmyndigheter, organisationer och sakägare har den 13 maj fått ett föreläggande av mark- och miljödomstolen att svara på kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s yttrande som kom den 2 april. I yttrandet svarade bolaget på de synpunkter om kompletteringsbehov som lämnats in till mark- och miljödomstolen tidigare i prövningen av ansökan ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen skickar vidare SSM:s skrivelse till SKB om bristfälliga kompletteringar till domstolen

Naturskyddsföreningen har för kännedom till mark- och miljödomstolen skickat myndighetens skrivelse den 26 april till SKB med en första respons på kompletteringarna inlämnade till myndigheten den 2 april. Myndigheten anser i skrivelsen att endast delar av SKB:s kompletteringar uppfyller SSM:s krav.  

Ny tidsplan för domstolens prövning av slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 6 maj uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. 

Endast delar av SKB:s kompletteringar uppfyller SSM:s krav

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 2 april in ett antal kompletteringar till Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar bolagets ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Myndigheten har nu skickat en skrivelse till bolaget med en bedömning att endast delar av kompletteringarna delvis uppfyller myndighetens förväntningar.

Logga in