Aktuellt

SKB avvisar de flesta kompletteringskrav som lämnats till domstolen

Under hösten har alla remissinstanser till Mark- och miljödomstolens granskning av slutförvarsansökan enligt miljöbalken lämnat sitt andra yttrande men krav på kompletteringar. Domstolen gav den 21 oktober sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, tillfälle att medge eller bestrida de inkomna kompletteringskraven från remissinstanserna.

Protokoll klart från det femte övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 12 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt femte övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades SSM:s yttrande som lämnats till mark- och miljödomstolen samt den pågående tillståndsprövningen hos myndigheten.

Domstolen bereder SKB tillfälle att medge eller bestrida kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har skickat en s.k. underrättelse till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, som bereds tillfälle att senast den 18 november lämna ett yttrande där bolaget kan säga om de medger eller bestrider de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts.

Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I yttrandet ger föreningarna sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar från i våras på de krav på kompletteringar av slutförvarsansökan som ställts i granskningen enligt miljöbalken.

SKB har kompletterat med underlag om den alternativa metoden djupa borrhål till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har skickat in en ny komplettering av förutsättningarna att använda den alternativa metoden djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

SSM är inte nöjd med SKB:s svar på kompletteringskrav i miljöprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 2 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. I yttrandet ger SSM sin syn på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s svar på de kompletteringskrav som lämnats i granskningen av slutförvarsansökan enligt miljöbalken.

Kärnavfallsrådet efterfrågar många kompletteringar i domstolsprövningen av slutförvarsansökan

Regeringens vetenskapliga rådgivande organ, Kärnavfallsrådet, har den 27 september skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen i granskningen enligt miljöbalken av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande av SKB:s dispens från artskyddsförordningen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvarsansökan med metodval och platsval är ännu inte godkänd av domstol och Strålsäkerhetsmyndigheten. Enligt Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har därför inte Länsstyrelsen några rättsliga grunder i sitt beslut om att ge kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB dispens enligt artskyddsförordningen.

Protokoll från fjärde övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 5 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det fjärde övergripande avstämningsmötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet behandlades bl.a. organisationsfrågor, SSM:s nya tidsplan för prövningen och kompletteringar om alternativa metoder.

Avstämningsmöte i sak med SKB om kompletteringar av kapselfrågor

Den 28 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det sjunde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att gå igenom kompletteringar av kapselfrågor som var inskickade till SSM i juni 2013. 

Logga in